Přestavba školy na byty

Přestavba školy na byty 2020-2021

V rámci stavebních úprav došlo ke změně v užívání v části stávajícího objektu bývalé školy a obecního úřadu v centrální části obce. Po provedení stavebních úprav vznikly v objektu čtyři samostatné bytové jednotky bez zásahu do půdorysného, výškového nebo tvarového uspořádání stávajícího objektu. Byla provedena nová fasáda objektu, která respektuje původní ozdobné fasádní prvky. Došlo také k výměně oken a dveří. Hlavní vstup do objektu zůstal původní, z přístupového chodníku. Do budovy je možný druhý vstup také dveřmi ze dvora. Za hlavním vstupem v přízemí je umístěno zádveří a centrální chodba, ze které jsou přístupné skladovací prostory jednotlivých bytových jednotek a obě bytové jednotky v přízemí – byt 1+kk a byt 3+kk, schodiště a vstup do sklepa, resp. ke druhým vstupním dveřím do dvora.

V patře jsou ze společné chodby přístupné dvě nové bytové jednotky (2x 3+1), schodiště pokračuje dále do půdního prostoru.

Parkování pro obyvatele bytů a návštěvníky je zajištěno na stávajících zpevněných plochách v prostorném dvoře náležícím k objektu. V přízemí budovy došlo ke stavebním úpravám stávající bytové jednotky – změna dispozice – rozdělení na dva menší byty, nové příčky, dveře, nové úpravy povrchů, nové podlahy, podhledy a nové rozvody TZB. V přízemí byly dále vytvořeny skladové prostory pro jednotlivé byty – sklepní kóje – došlo tedy ke změně užívání stávajících prostor obecního úřadu. V celém interiéru byly opraveny omítky, malby, podlahy a provedeny nové rozvody TZB.

V patře byla řešena změna v užívání spojená se stavebními úpravami bývalých školních učeben (resp. později skladových prostor a uměleckého ateliéru) na dvě bytové jednotky (2x 3+1). Byla řešena změna dispozice – nové příčky, dveře, nové úpravy povrchů, nové podlahy, podhledy a nové rozvody TZB. Došlo také ke stavebním úpravám stávajícího stropu nad 1. NP.

Původní strop byl tvořen dvěma úrovněmi dřevěných stropních trámů. Horní úroveň tvořila nosnou konstrukci podlahy a spodní úroveň nosnou konstrukci podhledu. Spodní trámy rozměru cca 170/200 zůstaly ponechány vč. podhledu z prken tl. 25 mm. Konstrukce byla odlehčena osekáním rákosové omítky z prken podhledu. Horní trámy byly odstraněny a nahrazeny novými ocelovými nosníky I se záklopem z Cetris desek. Na záklop byla provedena nová konstrukce podlahy. Původní žulové schodiště bylo zbroušeno a naimpregnováno. Nové dělící příčky byly ze sádrokartonu tl. Příček 100 mm a částečně z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm na lepicí maltu pro pórobetonové zdivo.

Vytápění objektu je řešeno samostatným elektrokotlem pro každou bytovou jednotku napojeným na samostatný okruh teplovodního vytápění. Rozvody vody, elektřiny a SEK jsou napojeny na veřejné řady. Rozvody splaškové kanalizace jsou svedeny do stávající jímky na vyvážení. Dešťové vody jsou svedeny do stávajícího trativodu. Potřeba parkovacích míst byla spočítána na 5 stání. Ve dvoře náležícím k budově je současná kapacita 6 míst, tedy dostačující.

 

Dotace ze státního rozpočtu: 8 758 372,-Kč

 

Vlastní zdroje: 1 468 202,21,-Kč

 

 

https://www.rajce.idnes.cz/pohnani/album/prestavba-skoly