Honební společenstvo

Oznámení

OZNÁMENÍ

 

 

Honební společenstvo Pohnání oznamuje všem svým členům, že se na základě usnesení valné hromady ze dne 23.11.2012 budou vyplácet podíly z nájmu honebních pozemků za rok 2019.

 

Členské podíly (9,00Kč za hektar)  bude vyplácet

p. František Mareda, Pohnání č.p.12

V pátek 6.3.2020 a 13.3.2020  od 15.00hod   do  19.00hod.

 

Případné změny výměry pozemků, koupě, prodej a pod.

je nutno doložit.

Průkaz  totožnosti s sebou.

 

 

V Pohnání dne :


Oznámení

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-honeb.pdf 96.4 Kb

Zápis z valné hromady HS

Zápis a usnesení
z valné hromady honebního společenstva Pohnání konané dne 23.11.2012 v 18.00hod v KD Pohnání

 

Program:
1) Zahájení
2) Volba zapisovatele, volební komise
3) Návrh členů výboru honebního společenstva
4) Schválení jednacího řádu a volebního řádu valné hromady
5) Informace o činnosti honebního společenstva
6) Projednání stanov honebního společenstva
7) Schválení stanov honebního společenstva
8) Volba orgánů honebního společenstva
9) Návrh na uzavření smlouvy s mysliveckým sdružením
10) Usnesení a závěr


1) Valná hromada zahájena v 18.00 hod, vzhledem k nepřítomnosti nadpoloviční většiny bude valná hromada zahájena v 19.00 hod. Přítomno 372 hlasů z celkového počtu 1360 hlasů.

2) Volba zapisovatele – Macháčková Alena – 372 hlasů pro
Volební komise – Reindl František, Nečada František, Křížová Jana – 372
hlasů pro

3) Návrh členů výboru – sedm členů
Černý Miroslav
Křížová Jana
Lazar Jindřich
Licehamr Miloslav
Mareda František
Musilová Mária ing.
Tomeček Miroslav

4) Po seznámení s jednacím a volebním řádem proběhlo hlasování, kdy byly jednací a hlasovací řád schváleny – 372 hlasů pro

5) Starosta Josef Jirota informoval přítomné o činnosti honebního společenstva. Pokladník František Mareda informoval přítomné o finanční situaci honebního společnestva. Pokladní hotovost se rozpustí k 31.3.2013

 

6) Doplnění stanov honebního společnestva
 Dividendy se nebudou vyplácet obcím, ale vlastníkům, jednou ročně a to první a druhý pátek v měsíci březnu. Termín výplaty bude zveřejněn na webových stránkách obce Pohnání – hlasování – 359 hlasů pro, 13 hlasů proti
Cena nájemného se zvyšuje na 9,- Kč/ha – hlasování – 357 hlasů pro, 15 hlasů proti.

7) Stanovy honebního společenstva byly schváleny – 372 hlasů pro

8) Volba orgánů honebního společenstva
Starosta – Miloslav Licehamr
Místostarosta – ing. Mária Musilová
Pokladník – František Mareda

9) Honební společenstvo dává souhlas starostovi Miloslavu Licehamrovi, aby podepsal smlouvu s mysliveckým sdružením Bukovec Pohnání.

10) Usnesení valné hromady honebního společenstva Pohnání

Valná hromada ukládá:
a) honebnímu starostovi uzavřít smlouvy s mysliveckým sdružením Bukovec Pohnání
b) výboru HS zpracovat příslušnou dokumentaci k honitbě a předložit orgánu státní správy

Valná hromada potvrzuje:
honebním starostou byl právoplatně zvolen Miloslav Licehamr
mistostarostou byla právoplatně zvolena ing. Mária Musilová
členy výboru HS byli právoplatně zvoleni: František Mareda
Miroslav Tomeček
Jindřich Lazar
Miroslav Černý
Jana Křížová

Hlasování o přijetí usnesení – 372 hlasů pro, usnesení bylo přijato.

 


V Pohnání dne 23.11.2012

 

…............................................             …......................................
Licehamr Miloslav, starosta           Macháčková Alena, zapisovatel