Honební společenstvo

Oznámení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
image692336741.jpg 329.9 Kb

Zápis z valné hromady

Zápis z valné hromady HS

Zápis a usnesení
z valné hromady honebního společenstva Pohnání konané dne 2.12.2022 v 18.00hod v KD Pohnání

 

Program:
1) Zahájení podle stanov čl.6 bodu 5
2) Volba zapisovatele
3) Návrh členů výboru honebního společenstva
4) Schválení jednacího řádu a volebního řádu valné hromady
5) Volba volební komise
6) Zpráva o činnosti honebního společenstva
7) Schválení stanov honebního společenstva dle zákona o myslivosti
8) Volba orgánů honebního společenstva
9) Zpráva volební komise
10) Návrh a schválení pronájmu honitby

11) Usnesení a závěr


1) Valná hromada zahájena v 18.00 hod, vzhledem k nepřítomnosti nadpoloviční většiny bude valná hromada zahájena v 19.00 hod. Přítomno 601 hlasů z celkového počtu 1300 hlasů.

2) Volba zapisovatele – Ladislav Pejšek– 601 hlasů pro
 

3) Návrh členů výboru – sedm členů
Jiří Kříž
ing. Miloslav Janda
František Mareda
Josef Cimbůrek
Zbyněk Jirota
Hynek Licehamr
Jiří Macháček

4) Po seznámení s jednacím a volebním řádem proběhlo hlasování, kdy byly jednací a hlasovací řád schváleny – 601 hlasů pro

5)Volební komise – Lazar Jindřich, Licehamr Miloslav, Bronec Miroslav– 601hlasů pro

6) Zástupce starosty Jiří Kříž informoval přítomné o činnosti honebního společenstva. Pokladník František Mareda informoval přítomné o finanční situaci honebního společenstva. Pokladní hotovost se rozpustí k 31.3.2023

7) Stanovy honebního společenstva byly schváleny – 601 hlasů pro

8) Volba orgánů honebního společenstva
Starosta – Jiří Kříž
Místostarosta – ing. Miloslav Janda
Pokladník – František Mareda

9) Zpráva volební komise

Starosta – Jiří Kříž
Místostarosta – ing. Miloslav Janda
Pokladník – František Mareda

10) Dividendy se nebudou vyplácet obcím, ale vlastníkům, jednou ročně a to první a druhý pátek v měsíci březnu. Termín výplaty bude zveřejněn na webových stránkách obce Pohnání – hlasování – 601 hlasů pro
Cena nájemného se zvyšuje na 10,- Kč/ha – hlasování – 601 hlasů pro.

 

11) Usnesení a závěr

Valná hromada ukládá:
a) honebnímu starostovi uzavřít smlouvy s mysliveckým spolkem Bukovec Pohnání
b) výboru HS zpracovat příslušnou dokumentaci k honitbě a předložit orgánu státní správy

Valná hromada potvrzuje:
honebním starostou byl právoplatně zvolen Jiří Kříž
místostarostou byl právoplatně zvolen ing. Miloslav Janda
členy výboru HS byli právoplatně zvoleni: František Mareda
Josef Cimbůrek
Zbyněk Jirota
Hynek Licehamr
Jiří Macháček

Hlasování o přijetí usnesení – 601 hlasů pro, usnesení bylo přijato.

 


V Pohnání dne 2.12.2022

 

............................................             …................................

Jiří Kříž, starosta                                  Ladislav Pejšek, zapisovat


Oznámení

OZNÁMENÍ

 

 

Honební společenstvo Pohnání oznamuje všem svým členům, že se na základě usnesení valné hromady ze dne 23.11.2012 budou vyplácet podíly z nájmu honebních pozemků za rok 2019.

 

Členské podíly (9,00Kč za hektar)  bude vyplácet

p. František Mareda, Pohnání č.p.12

V pátek 6.3.2020 a 13.3.2020  od 15.00hod   do  19.00hod.

 

Případné změny výměry pozemků, koupě, prodej a pod.

je nutno doložit.

Průkaz  totožnosti s sebou.

 

 

V Pohnání dne :


Oznámení

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-honeb.pdf 96.4 Kb

Zápis z valné hromady HS

Zápis a usnesení
z valné hromady honebního společenstva Pohnání konané dne 23.11.2012 v 18.00hod v KD Pohnání

 

Program:
1) Zahájení
2) Volba zapisovatele, volební komise
3) Návrh členů výboru honebního společenstva
4) Schválení jednacího řádu a volebního řádu valné hromady
5) Informace o činnosti honebního společenstva
6) Projednání stanov honebního společenstva
7) Schválení stanov honebního společenstva
8) Volba orgánů honebního společenstva
9) Návrh na uzavření smlouvy s mysliveckým sdružením
10) Usnesení a závěr


1) Valná hromada zahájena v 18.00 hod, vzhledem k nepřítomnosti nadpoloviční většiny bude valná hromada zahájena v 19.00 hod. Přítomno 372 hlasů z celkového počtu 1360 hlasů.

2) Volba zapisovatele – Macháčková Alena – 372 hlasů pro
Volební komise – Reindl František, Nečada František, Křížová Jana – 372
hlasů pro

3) Návrh členů výboru – sedm členů
Černý Miroslav
Křížová Jana
Lazar Jindřich
Licehamr Miloslav
Mareda František
Musilová Mária ing.
Tomeček Miroslav

4) Po seznámení s jednacím a volebním řádem proběhlo hlasování, kdy byly jednací a hlasovací řád schváleny – 372 hlasů pro

5) Starosta Josef Jirota informoval přítomné o činnosti honebního společenstva. Pokladník František Mareda informoval přítomné o finanční situaci honebního společnestva. Pokladní hotovost se rozpustí k 31.3.2013

 

6) Doplnění stanov honebního společnestva
 Dividendy se nebudou vyplácet obcím, ale vlastníkům, jednou ročně a to první a druhý pátek v měsíci březnu. Termín výplaty bude zveřejněn na webových stránkách obce Pohnání – hlasování – 359 hlasů pro, 13 hlasů proti
Cena nájemného se zvyšuje na 9,- Kč/ha – hlasování – 357 hlasů pro, 15 hlasů proti.

7) Stanovy honebního společenstva byly schváleny – 372 hlasů pro

8) Volba orgánů honebního společenstva
Starosta – Miloslav Licehamr
Místostarosta – ing. Mária Musilová
Pokladník – František Mareda

9) Honební společenstvo dává souhlas starostovi Miloslavu Licehamrovi, aby podepsal smlouvu s mysliveckým sdružením Bukovec Pohnání.

10) Usnesení valné hromady honebního společenstva Pohnání

Valná hromada ukládá:
a) honebnímu starostovi uzavřít smlouvy s mysliveckým sdružením Bukovec Pohnání
b) výboru HS zpracovat příslušnou dokumentaci k honitbě a předložit orgánu státní správy

Valná hromada potvrzuje:
honebním starostou byl právoplatně zvolen Miloslav Licehamr
mistostarostou byla právoplatně zvolena ing. Mária Musilová
členy výboru HS byli právoplatně zvoleni: František Mareda
Miroslav Tomeček
Jindřich Lazar
Miroslav Černý
Jana Křížová

Hlasování o přijetí usnesení – 372 hlasů pro, usnesení bylo přijato.

 


V Pohnání dne 23.11.2012

 

…............................................             …......................................
Licehamr Miloslav, starosta           Macháčková Alena, zapisovatel