Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky - odpady

OBEC Pohnání

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Pohnání a o nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce Pohnání se na svém zasedání dne 6.11.2003 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2000 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)
Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky

(1) Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně nakládání s odpadem stavebním.
(2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které pobývají na území obce a produkují zde komunální odpad, pokud se na ně podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti původce (dále jen „fyzická osoba“).
Čl.2
Základní pojmy
Základní pojmy v oblasti nakládání s odpady stanoví zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, takto:
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl, nebo povinnost se ji zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze k zákonu o odpadech.
2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
4. Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na než se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady uloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
5. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoli jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze k zákonu o odpadech.
6. Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, nebo podle zvláštních právních předpisů.
Čl. 3
Systém třídění komunálního odpadu
(1) Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému:
a) sklo
b) PET láhve (nikoli láhve z jiných umělých materiálů ani PET láhve znečištěné od olejů)
c) kovy
d) objemný odpad
e) nebezpečné složky komunálního odpadu
f) zbytkový odpad
g) bioodpad
Čl. 4
Systém nakládání s komunálním odpadem
(1) Pro nakládání s komunálním odpadem, to je jeho shromažďování a třídění, jsou k dispozici občanům tyto sběrné nádoby.
a) Sběrné nádoby(popelnice) slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpad a odpad ze zeleně, který nelze zkompostovat. Do popelnic je zakázáno ukládat odpady tekuté, žíravé, toxické, infekční, výbušné, uhynulá zvířata a podobné problémové složky komunálního odpadu.
b) Kontejnery na třídění odpad

– kontejner na sklo je umístěn před prodejnou smíšeného zboží
– kontejner na PET lahve je umístěn před prodejnou smíšeného zboží
c) Kontejnery pro nebezpečný odpad
-plastová nádoba na lékovky – v úředních hodinách na obecním úřadě
- plastová nádoba na monočlánky- v úředních hodinách na obecním úřadě
- ostatní odpad (např. televize, ledničky, akumulátory, apod.) ukládá se vždy po
dohodě a na určené místo OÚ
d) Kovový odpad- místo pro uložení železného šrotu bude určeno OÚ
Na tuto skládku je zakázáno ukládat obaly a nádoby znečištěné barvami a ředidly, obaly s organickými zbytky, akumulátory, televize, zářivky a jiné druhy nekovových odpadů.


e) Bioodpad – je převážně kuchyňský odpad, patří sem také veškerý odpad ze zeleně a zbytky rostlin. Doporučujeme zakládat komposty a kompostovaný odpad zpracovat. Drobné dřevo a větve využít jako palivo v lokálních topeništích.
f) Ostatní sypké a nerecyklovatelné odpady – jedná se o výkopovou zeminu, stavební suť a ostatní stavební odpad, cihly, hlušinu, kameny, úlomky betonu, střešní krytinu apod. Tyto odpady je možno uložit (po dohodě s fi. EMD Praha, nebo správcem skládky) na řízenou skládku v Pohnánci. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu na zařízení k tomu určené v souladu se zákonem o odpadech.
(2) Jiné užívání určených míst je zakázáno. Jiným uživatelem je např. : odkládání komunálního odpadu, nebo jeho složek v rozporu s odstavcem 1.

Čl.5
Povinnost fyzických osob při nakládání s odpady
1. Každý je povinen podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
2. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a touto vyhláškou.
3. Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění podle výše uvedeného systému.

Čl.6
Způsob a organizace svozu komunálního odpadu v obci
1. Obec Pohnání má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady s firmou Rumpold s.r.o. provozovna Tábor. Odvoz kovového odpadu zajišťuje po dohodě firma Daich Tábor.
2. Svoz komunálního odpadu uloženého v popelnicích je realizován sběrným vozem v 14-ti denních intervalech v zimním období a v měsíčních intervalech v letním období. Odvoz tříděného odpadu uloženého v kontejnerech na tříděný odpad je realizován dle potřeby a podle plnění kontejnerů.
3. Odpadové nádoby musí být vlastníkem, nájemcem po vyprázdnění odstraněny z určeného místa( z veřejného prostranství) co nejdříve, aby nepřekáželi.
4. S komunálním odpadem a odpadovými nádobami se manipuluje tak, aby nedocházelo ke znečištění určených míst nebo stálých stanovišť odpadových nádob.
5. Vlastník, nebo nájemce odpadové nádoby je povinen udržovat čistotu v místech určených k manipulaci s nádobami a zajišťovat k nim řádný přístup v době svozu.
6. Vybírání a odvoz předmětů či odpadu odloženého v kontejnerech je zakázáno, neboť odpad je majetkem obce.
7. Při změně podmínek k užívání odpadových nádob (např. změna místa trvalého pobytu, změna vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k rekreaci) je fyzická osoba, resp. Vlastník stavby tuto změnu povinen ohlásit obci.
Čl. 7
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle obecně závazných právních předpisů[1].
Čl. 8
Dohled
Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádí obecní úřad.

Čl. 9
Účinnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady ze dne 1.4.1999