Obecně závazné vyhlášky

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště
Obec Pohnání jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1, zákona č. 256 / 2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479 / 2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona tento řád veřejného pohřebiště, který byl schválen Zastupitelstvem obce Pohnání.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Řád upravuje provoz pohřebišť obce Pohnání, parcel. Číslo 307/3.
2. Provozovatelem pohřebišťě zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s usnesením § 18 odst. 2 zákona ve spolupráci s pohřebním ústavem v Táboře.

Článek 2
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejímž průběhu jsou pohřebiště zpřístupněno veřejnosti není omezena.

Článek 3
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých, nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, jež k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a na kolečkových bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
6. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.
9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
10. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.
11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a) pronájem hrobových míst
b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
c) zajišťování provozu, obsluhy a propůjčování obřadní síně
d) zajišťování provozu WC
e) zajišťování likvidace odpadu
f) správu a údržbu objektů na pohřebišti
g) informační službu


Článek 5
Povinnosti provozovatele pohřebiště
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
1) Správce pohřebiště ji povinen:
a) předat nájemci hrobové místo k užívání vyznačené a číselně označené
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kde je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště – v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1) hrobové místo zřídit v souladu s ustanovením článku 9. Před zahájením prací si vyžádat souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2) Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3) Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
4) Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
5) Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle §25 odst. 9 zákona.
6) Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
7) Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
8) Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace
1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze pracovník pohřební služby. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3) Všechny rakve určené k pohřbení do hrobu musí mít víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4) Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

5) Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85m, a to

-celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
-kovové s nepropustným dnemČlánek 8
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 60mm
b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného příp. cihelného zdiva apod.
c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. však 260cm)
b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů(např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30cm, v případě užití litého betonu nejméně 15cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů
d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu(pouze kopaná zemina), v případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a o hloubce 50cm, vyplněný drenáží
e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky
f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly
g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za deset let
h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že výstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220cm (podle velikost rakví)
i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován
j) na zastropení je nutno použít 20cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely
k) nosnost stropu musí být nejméně 100kg na 1m
l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě
3) Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
· dobu výstavby hrobky
· zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
· požadavky na ochranu zeleně v okolí stanoviště
· podmínky používání komunikace pohřebiště
· způsob skladování materiálu, odpadů a jejich likvidace
· povinnost dozoru při výstavbě
· průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
4) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky
Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat
5) Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
· respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
· neomezování průchodnost komunikace a přístupu k jednotlivým hrobům
· nenarušování hrobových míst, nebo jiné omezování práv nájemců
· zajištění ochrany zeleně a kořenového systému zeleně
6) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10
Závěrečná ustanovení
Tento řád pohřebiště byl vyhlášen dne 8.července 2002. Řád nabývá účinnosti 25.7.2002.
Tímto dnem rovněž pozbývá účinnosti dosavadní řád pohřebiště v Pohnání.