Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 1. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 4.prosince 2014 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Tomeček Miroslav

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Mareda František

pan Tomeček Miroslav

 

 

Program zasedání :

 

Smlouva o školném s obcí Ratibořské Hory

Vnitřní směrnice o proplácení cestovních náhrad

POV

Veřejnoprávní smlouva s městem Tábor

Návrh rozpočtu na rok 2015

Schválení doručených faktur

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

1. Smlouva o školném s obcí Ratibořské Hory

Starosta obce předložil zastupitelům smlouvu o školném s obcí Ratibořské Hory. Zastupitelé se se zněním smlouvy seznámili.

Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat.

Hlasování 9 – 0 – 0

Smlouva o školném byla schválena.

 

2. Vnitřní směrnice o proplácení cestovních náhrad

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh na úpravu vnitřní směrnice o proplácení cestovních náhrad ke schválení. Zastupitelé se se zněním návrhu směrnice seznámili a starosta dal hlasovat o jejím přijetí.

Hlasování 9 – 0 – 0

Vnitřní směrnice o proplácení cestovních náhrad byla schválena.

 

3. POV

 

Starosta obce oznámil zastupitelům o ukončení platnosti POV a nutnosti navržení nového znění POV s platností od 1.1.2015 do 31.12.2018. Zastupitelé se shodli na těchto vybraných akcí :

oprava hasičské zbrojnice a přilehlých prostranství včetně požární nádrže,

oprava střechy na obecním úřadu,

oprava objektů vodáren,

oprava objektu bývalé prodejny,

vybudování bytových prostor v budově obecního úřadu,

oprava oplocení hřbitova.

Hlasování 9 – 0 – 0

Návrh POV byl schválen.

 

4. Veřejnoprávní smlouva s městem Tábor

 

Starosta obce předložil zastupitelům Veřejnoprávní smlouvu s městem Tábor.. Zastupitelé se seznámili s jejím obsahem a starosta dal hlasovat o jejím přijetí.

Hlasování 9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků s městem Tábor. Obec Pohnání nadále není schopna svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zajistit.

 

5. Návrh rozpočtu na rok 2015

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2015. Zastupitelé návrh projednali. Starosta obce dal o přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2014 hlasovat.

Hlasování 9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2015.

 

6. Schválení doručených faktur

 

Starosta obce předložil zastupitelům faktury za provedené práce na opravě obecní garáže. Předloženy byly faktury firem : Stavstyl, Vylít, Kadlec okna, Šuleř okna, Jiroušek. Starosta dal hlasovat o jejich schválení.

Hlasování 9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje přijaté faktury.

7. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení ze 46. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4. Žádost o opravu vodovodní přípojky

 

Starosta předložil zastupitelům dopis od pana Tuzara, který vlastní nemovitost k rekreaci v obci Pohnánec č.p. 27. V dopise žádá p.Tuzar o opravu vodovodní přípojky z důvodu malého průtoku a domnívá se, že závada je na potrubí , které je majetkem obce Pohnání. Zastupitelé se dohodli , že starosta obce Pohnání a správce vodovodu zjistí prohlídkou na místě skutečný stav.

Zodpovídá : starosta obce, správce vodovodu

TRVÁ Starosta obce spolu s

8. Diskuse

 

starosta obce předložil zatupitelům jako informaci o vyúčtování brigádnických hodin.

starosta obce předložil zatupitelům žádosti o příspěvky organizacím OS Provent, ZŠ a MŠ Kaňka, Hospic Jordán. Všechny příspěvky byly zastupitelstvem jednohlasně zamítnuty.

starosta obce oznámil zatupitelům termín konání turnaje ve stolním tenise. Termín byl určen na 26.12.2014 od 14:00.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

1. Smlouva o školném s obcí Ratibořské Hory

Starosta obce předložil zastupitelům smlouvu o školném s obcí Ratibořské Hory. Zastupitelé se se zněním smlouvy seznámili.

Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat.

Hlasování 9 – 0 – 0

Smlouva o školném byla schválena.

 

2. Vnitřní směrnice o proplácení cestovních náhrad

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh na úpravu vnitřní směrnice o proplácení cestovních náhrad ke schválení. Zastupitelé se se zněním návrhu směrnice seznámili a starosta dal hlasovat o jejím přijetí.

Hlasování 9 – 0 – 0

Vnitřní směrnice o proplácení cestovních náhrad byla schválena.

 

3. POV

 

Starosta obce oznámil zastupitelům o ukončení platnosti POV a nutnosti navržení nového znění POV s platností od 1.1.2015 do 31.12.2018. Zastupitelé se shodli na těchto vybraných akcí :

oprava hasičské zbrojnice a přilehlých prostranství včetně požární nádrže,

oprava střechy na obecním úřadu,

oprava objektů vodáren,

oprava objektu bývalé prodejny,

vybudování bytových prostor v budově obecního úřadu,

oprava oplocení hřbitova.

Hlasování 9 – 0 – 0

Návrh POV byl schválen.

 

4. Veřejnoprávní smlouva s městem Tábor

 

Starosta obce předložil zastupitelům Veřejnoprávní smlouvu s městem Tábor.. Zastupitelé se seznámili s jejím obsahem a starosta dal hlasovat o jejím přijetí.

Hlasování 9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků s městem Tábor. Obec Pohnání nadále není schopna svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zajistit.

 

5. Návrh rozpočtu na rok 2015

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2015. Zastupitelé návrh projednali. Starosta obce dal o přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2014 hlasovat.

Hlasování 9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2015.

 

6. Schválení doručených faktur

 

Starosta obce předložil zastupitelům faktury za provedené práce na opravě obecní garáže. Předloženy byly faktury firem : Stavstyl, Vylít, Kadlec okna, Šuleř okna, Jiroušek. Starosta dal hlasovat o jejich schválení.

Hlasování 9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje přijaté faktury.

 

8. Diskuse

starosta obce předložil zatupitelům žádosti o příspěvky organizacím OS Provent, ZŠ a MŠ Kaňka, Hospic Jordán. Všechny příspěvky byly zastupitelstvem jednohlasně zamítnuty.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:30

 

Termín dalšího zasedání : 29.12.2014 v 19:00.

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Mareda František Tomeček Miroslav