Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 1. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                    www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                   

 

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 1.listopadu 2018 v zasedací místnosti obce od 20:30.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Makovec Tomáš

 

 

 

Program zasedání :

 

Územní plán
Veřejnoprávní smlouva
Vodovod
Vzorek vody
Správce vodovodu
Obecní zaměstnanec
Rozsvícení stromečku
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Územní plán

 

Pro zpracování Územního plánu obce Pohnání budou obesláni projektanti, aby předložili cenové nabídky.

 

Veřejnoprávní smlouva

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení veřejnoprávní smlouvu s městem Tábor.

            Starosta dal hlasovat o schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Tábor.

            Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků s městem Tábor. Obec Pohnání nadále není schopna svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit.

 

Vodovod

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že oprava vodovodu bude provedena dne 17.11.2018.

 

Vzorek vody

 

V následujícím období bude odebrán vzorek vody.

 

Správce vodovodu

 

Starosta obce navrhl zastupitelům, aby správce vodovodu dále vykonával současný správce Tomáš Makovec.

Starost obce dal hlasovat o správci vodovodu.

Hlasování :  8 – 0 – 1

Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce správce vodovodu pana Tomáše Makovce.

 

Dále dal starosta hlasovat o měsíční odměně pro správce vodovodu, která byla navržena ve výši 1.500,-Kč hrubého.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu pro správce vodovodu.

 

Obecní zaměstnanec

 

Starosta obce otevřel téma o zřízení obecního zaměstnance. Zastupitelé zahájili debatu na toto téma. Vzhledem k tomu, že je to pro obec úplně nová a neznámá funkce, se po všestranné debatě, toto téma přesunulo na příští zasedání. 

 

Rozsvícení stromečku

 

Dne 2.11.2018 na první adventní neděli bude v 16:30 slavnostní rozsvícení vánočního stromečku.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení ze zasedání ze dne 6.9.2018:

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

           

                                                                                 

      4.   Vodovod

 

Kontrolou vodovodu byla zjištěna porucha vodovodního potrubí v silnici u domu Maleninských. Obec zajistí opravu vodovodu.

 

                                                                                  Odpovídá : starosta obce

                                                                                                      správce vodovodu

                                                                                                          SPLNĚNO

 

       5.  Lesní hospodářství

 

Prohlídkou obecního lesa bylo zjištěno, že je nutno provést kácení v nezbytně nutné míře. V zimních měsících se uskuteční brigáda na těžbu dřeva.

 

                                                                                              Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

Diskuse

 

Nebyly žádné příspěvky

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

           

       2.  Veřejnoprávní smlouva

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení veřejnoprávní smlouvu s městem Tábor.

            Starosta dal hlasovat o schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Tábor.

            Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků s městem Tábor. Obec Pohnání nadále není schopna svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit.

 

      5.   Správce vodovodu

 

Starosta obce navrhl zastupitelům, aby správce vodovodu dále vykonával současný správce Tomáš Makovec.

Starost obce dal hlasovat o správci vodovodu.

Hlasování :  8 – 0 – 1

Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce správce vodovodu pana Tomáše Makovce.

 

Dále dal starosta hlasovat o měsíční odměně pro správce vodovodu, která byla navržena ve výši 1.500,-Kč hrubého.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu pro správce vodovodu.

 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00

Termín dalšího zasedání : 5.12.2018

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                      Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                                Makovec Tomáš