Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 1. zasedání ZO

 

 

                      OBEC POHNÁNÍ

POHNÁNÍ 7, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : obec@pohnani.cz                                  

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

konaného dne 18.10. 2022 v zasedací místnosti obce od 20:00.

Přítomni :

 

pan  Jirota Zbyněk

pan  Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

paní Makovcová Pavlína

pan  Makovec Lukáš 

pan  Makovec Tomáš

pan Říha Pavel

pan Smrž Radim

pan Vaněk František

 

Ověřovatelé :

 

pan Vaněk František

pan Makovec Tomáš

 

Program zasedání :

 

Rozpočtový výhled do roku 2025

Změna stavby před dokončením

Rozpočtová změna č.3

Schválení dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo

Žádost o vyjádření k  přestavbě VVN na ZVN

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

1. Rozpočtový výhled do roku 2025

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočtový výhled do roku 2025 k odsouhlasení.

Starosta dal hlasovat o jeho schválení.         

            Hlasování : 9 – 0 - 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje rozpočtový výhled do roku 2025.

 

2.   Změna stavby před dokončením

Starosta obce předložil zastupitelům písemnou žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením z RD na ubytovací zařízení.  Jedná se o projektovou dokumentaci k novostavbě rodinného domu na p.p.č.732 v obci Pohnání.

Žádost se odložila na další zasedání zastupitelstva.

 

3.   Rozpočtová změna č.3

           Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.3

            Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtové změny č.3

            Hlasování 9-0-0

            Rozpočtová změna č.3 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

4.  Schválení dodatku č .1 ke smlouvě o dílo „Úprava veřejného prostoru před Obecním                                    

     úřadem na parc.č.st 7/1 a 703/9-1.etapa

Starosta obce předložil zastupitelům dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava veřejného prostoru před Obecním úřadem na parc. č. st. 7/1 a 703/9-1.etapa“s firmou Kavas a.s.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Kavas a.s.

 

5.  Žádost o vyjádření  firmě OMEXON  GA  Energo s.r.o na přestavbu VVN na ZVN

         

           Starosta obce předložil zastupitelům písemnou žádost firmy OMEXOM na přestavbu        

           elektrického vedení 220 KV na 400KV ležící na katastru obce Pohnání .                                                                                            

           Hlasování:7-1-1

           Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje přestavbu vedení 220KV na 400KV

 

6.  Úkoly z minulých zasedání

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

7.         Diskuse

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

5.         Diskuse

Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o.

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

Zápis z 45.zasedání zastupitelstva obce

            1.         TN Stav – insolvence

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Odpovídá : starosta obce

                                                                                              TRVÁ

 

 Diskuse

Rozbor pitné vody vyhovuje vyhlášce na provozování vodovodu obce Pohnání

Na hřbitov budou zakoupeny dvě nové lavičky

Byla dokončena poslední část nátěru oplocení kolem hřbitova

     

           Usnesení :

           Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.   Rozpočtový výhled do roku 2025

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočtový výhled do roku 2025 k odsouhlasení.

Starosta dal hlasovat o jeho schválení.         

            Hlasování : 9 – 0 - 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje rozpočtový výhled do roku 2025.

   

2. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „Úprava veřejného prostoru před Obecním                                   

     úřadem na parc.č.st 7/1 a 703/9-1.etapa

Starosta obce předložil zastupitelům dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava veřejného prostoru před Obecním úřadem na parc. č. st. 7/1 a 703/9-1.etapa“s firmou Kavas a.s.

Hlasování : 9 – 0 – 0

 

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Kavas a.s.

3.    Rozpočtová změna č.3

           Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.3

            Starosta dal hlasovat o schválení rozpočtové změny č.3

            Hlasování 9-0-0

            Rozpočtová změna č.3 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

        4.  Žádost o vyjádření  firmě OMEXON  GA  Energo s.r.o na přestavbu VVN na ZVN

         

           Starosta obce předložil zastupitelům písemnou žádost firmy OMEXOM na přestavbu        

           elektrického vedení 220 KV na 400KV ležící na katastru obce Pohnání .                                                                                            

           Hlasování:7-1-1

          Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje přestavbu vedení 220KV na 400KV

  

          Starosta obce ukončil zasedání v 21:15.

          Termín dalšího zasedání: 3.11.2022

 

Zapsal : Smrž Radim                                      Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Vaněk František                                                                  Makovec Tomáš