Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 10. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

konaného dne 3.září 2015 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Makovec Tomáš

 

Program zasedání :

 

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

1. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

4. Diskuse

 

na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu - TRVÁ

místnost v objektu bývalé autobusové garáže bude opravena svépomocí - SPLNĚNO

bude provedena oprava vystrojení vodárny u Makovců - TRVÁ

Zodopovídá : starosta obce

2. Diskuse

 

starosta obce seznámil zastupitele s uzavřením smlouvy s firmou na dodávku mechanizace v rámci nakládání s bioodpady

starosta obce seznámil zastupitele s uzavřením kupních smluv na pozemky pod a okolo hasičské nádrže a zbrojnice

starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem přezkoumání hospodaření obce.

dne 25.9. se uskuteční v kulturním domě v Pohnání „Kulturní odpoledne s MAS Krajinou srdce“.

starosta obce společně se správcem vodovodu seznámili zastupitele s výsledkem zkoušky kvality pitné vody ve vodovodním řadu.

starosta obce oznámil zastupitelům termín zahájení prací na opravě střechy na budově obecního úřadu.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:50

 

Termín dalšího zasedání : 1.10.2015 ve 20:00.

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili : Licehamr Hynek Makovec Tomáš