Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 10. zasedání ZO

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                    www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                   

 

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 4.července 2019 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Licehamr Miloslav

 

 

Program zasedání :

 

Rozpočtová změna č.2
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtová změna č.2

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.2.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.2 hlasovat.

            Hlasování   7 – 0 – 0

            Rozpočtová změna č.2 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Úkoly z minulých zasedání

 

 

            Usnesení ze zasedání ze dne 7.3.2019:

           

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4.   Diskuse

Starosta obce byl vyzván k dořešení a seznámení zastupitelů s výsledkem místního šetření ohledně pokládky obrubníků podél č.p. 39

Odpovídá : starosta obce

                       PROBÍHÁ

 

Diskuse

 

Starosta předložil zastupitelům cenovou nabídku na provedení prodloužení vodovodního řadu do cesty zvané „Budka“. Projednání bylo přesunuto na příští zasedání zastupitelstva obce.
Bylo projednáváno zřízení věcného břemene na trasu vodovodního řadu na pozemcích rodiny Křížových.
Starosta obce seznámil zastupitele se spotřebou vody za rok 2018

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Rozpočtová změna č.2

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.2.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.2 hlasovat.

            Hlasování   7 – 0 – 0

            Rozpočtová změna č.2 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:15

 

Termín dalšího zasedání : 1.8.2019

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                      Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

 

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                                Licehamr Miloslav