Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 10. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 7, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                   www.pohnani.cz , e-mail : obec@pohnani.cz                                  

 

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 1.6. 2023 v zasedací místnosti obce od 18:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan  Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

paníMakovcová Pavlína 

pan  Makovec Tomáš

pan Říha Pavel

pan Smrž Radim

pan Vaněk František

Ověřovatelé :

 

pan Říha Pavel

pan Vaněk František

 

 

 

Program zasedání :

  1. Otevírání obálek
  2. Schválení akce na opravu WC KD Pohnání
  3. Výběrové řízení na zhotovitele opravy WC KD Pohnání
  4. Úkoly z minulých zasedání
  5. Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

     1.    Otevírání obálek

 

Na obecní úřad byli doručeny dvě obálky s nabídkou ceny na zahradní traktůrek a jedna obálka na obecní káru

           

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje prodej zahradního traktůrku a obecní káry za        

nejvyšší nabídku

 

 

2.   Schválení akce na opravu WC KD Pohnání

 

 

Starosta dal hlasovat o schválení akce na opravu WC KD Pohnání

Hlasováni : 8-0-0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje akci na opravu WC KD Pohnání z dotace POV Jihočeského kraje

 

       3.  Výběrové řízení na zhotovitele opravy WC KD Pohnání

 

     

Bude podáno výběrové řízení na zhotovitele akce oprava WC KD Pohnání

 

Starosta obce dal hlasovat o podání výběrového řízení

Hlasování: 8-0-0

      Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje podání výběrového řízení

 

 

4.  Úkoly z minulých zasedání

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 16.4.2023 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

 

 

 

 

 

Zápis z 45.zasedání zastupitelstva obce

 

 1.        TN Stav – insolvence

 

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                              TRVÁ

 

 

 

 

 

       5.  Diskuse    

 

  • Rozbor pitné vody vyhovuje vyhlášce na provozování vodovodu obce Pohnání

      

 

Usnesení :

 

      Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

       1. Schválení akce na opravu WC KD Pohnání

 

 

Starosta dal hlasovat o schválení akce na opravu WC KD Pohnání

Hlasováni : 8-0-0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje akci na opravu WC KD Pohnání z dotace POV Jihočeského kraje

 

 

 

 

 

2.  Výběrové řízení na zhotovitele opravy WC KD Pohnání

 

     

Bude podáno výběrové řízení na zhotovitele akce oprava WC KD Pohnání

 

Starosta obce dal hlasovat o podání výběrového řízení

Hlasování: 8-0-0

      Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje podání výběrového řízeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

          Starosta obce ukončil zasedání v 20.00.

 

          Termín dalšího zasedání: 13.7.2023

 

 

 

 

Zapsal : Smrž Radim                                      Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

 

 

 

Ověřili : Říha Pavel                                                   Vaněk František