Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 11. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

konaného dne 1.října 2015 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Miloslav

pan Macháček Jiří

 

Program zasedání :

 

Bezúplatný převod pozemku

Rozpočtová změna č.3

Projednání nabídky od firmy Konsulta Brno

Předložení faktur k odsouhlasení

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

1. Bezúplatný převod pozemku

 

Zastupitelstvo obce Pohnání projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemků pp.č. 713/1, pp.č. 716 a pp.č.719 v k.ú. Pohnání, z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Pohnání.

Hlasování : 7 – 0 – 0

 

 

 

2. Rozpočtová změna č.3

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.3.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.3 hlasovat.

Hlasování 7 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.3 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

3. Projednání nabídky od firmy Konsulta Brno

 

Starosta obce předložil zastupitelům cenovou nabídku firmy Konsulta Brno na službu zasílání hromadných SMS zpráv. Zastupitelé odsouhlasili využití nabídky služeb na roční zkušební dobu.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Zastupitelé odsouhlasili využití nabídky služeb na roční zkušební dobu.

 

4. Předložení faktur k odsouhlasení

 

Starosta obce předložil zastupitelům faktury firem Tendra s.r.o., Kaspřík a Dřevovýroba Hodný s.r.o. k odsouhlasení.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili předložené faktury.

 

5. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

4. Diskuse

 

na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu - TRVÁ

bude provedena oprava vystrojení vodárny u Makovců - TRVÁ

Zodopovídá : starosta obce

 

6. Diskuse

 

nově vysazené habry na hřbitově budou na jaře prohlédnuty a zaschlé stromy nahrazeny novými.

v zimních měsících dojde k vykácení spodní řady tůjí na hřbitově.

starosta obce seznámil zastupitele s finančním čerpáním brigádnických hodin.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

1. Bezúplatný převod pozemku

 

Zastupitelstvo obce Pohnání projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemků pp.č. 713/1, pp.č. 716 a pp.č.719 v k.ú. Pohnání, z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Pohnání.

Hlasování : 7 – 0 – 0

 

2. Rozpočtová změna č.3

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.3.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.3 hlasovat.

Hlasování 7 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.3 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

3. Projednání nabídky od firmy Konsulta Brno

 

Starosta obce předložil zastupitelům cenovou nabídku firmy Konsulta Brno na službu zasílání hromadných SMS zpráv. Zastupitelé odsouhlasili využití nabídky služeb na roční zkušební dobu.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Zastupitelé odsouhlasili využití nabídky služeb na roční zkušební dobu.

 

4. Předložení faktur k odsouhlasení

 

Starosta obce předložil zastupitelům faktury firem Tendra s.r.o., Kaspřík a Dřevovýroba Hodný s.r.o. k odsouhlasení.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili předložené faktury.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:30

 

Termín dalšího zasedání : 5.11.2015 ve 19:00.

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

 

 

 

Ověřili : Licehamr Miloslav Macháček Jiří