Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 11. zasedání ZO

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                   www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 1.srpna 2019 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

Hosté :

 

paní Růžičková Kristýna

 

Ověřovatelé :

 

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

 

 

Program zasedání :

 

Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene
Schválení dodavatele stavebních prací na opravu vodáren
Předložení návrhu smlouvy o provedení projektové dokumentace
Rozpočtová změna č.3
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení návrh smlouvy o věcném břemeni s firmou EON. Jedná se o elektro přípojku pro pozemek paní Růžičkové, která je vedena v obecní cestě zvané „budka“.

            Starosta dal o schválení smlouvy o věcném břemeni hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 – 0

            Smlouva o věcném břemeni byla schválena.

 

Schválení dodavatele stavebních prací na opravu vodáren

 

Starosta obce předložil zastupitelům tři cenové nabídky na stavební práce na opravy vodárenských objektů. Předloženy byly cenové nabídky firem Valtrstav s.r.o., Stavstyl s.r.o. a František Stejskal.

Hlasování :  9 – 0 – 0

            Na provedení oprav vodárenských objektů byla vybrána firma František Stejskal.

 

Předložení návrhu smlouvy o provedení projektové dokumentace

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh smlouvy o provedení projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci budovy bývalé školy. Projektovou dokumentaci bude provádět firma Graphic Pro s.r.o.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Návrh smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení byl odsouhlasen.

 

Rozpočtová změna č.3

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.3.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.3 hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.3 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Úkoly z minulých zasedání

 

            Usnesení ze zasedání ze dne 7.3.2019:

           

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4.   Diskuse

Starosta obce byl vyzván k dořešení a seznámení zastupitelů s výsledkem místního šetření ohledně pokládky obrubníků podél č.p. 39

Odpovídá : starosta obce

                       PROBÍHÁ

 

Diskuse

 

Starosta předložil zastupitelům druhou cenovou nabídku na provedení prodloužení vodovodního řadu do cesty zvané „Budka“. Projednání bylo opět přesunuto na příští zasedání zastupitelstva obce.

 

Starosta obce spolu s paní Růžičkovou seznámili zastupitele s konáním srazu absolventů ZŠ Pohnání. Starosta vznesl požadavek, aby se obec finančně podílela na organizaci a konání srazu.

      Hlasování :  9 – 0 – 0

      Obec se bude finančně podílet na organizaci a konání srazu absolventů ZŠ Pohnání.

Starosta obce seznámil zastupitele s uskutečněním přezkumu hospodaření dne 21.8.2019.
Správce vodovodu spolu se starostou obce oznámili vyhovující kvalitu vody dle vzorku ze dne 15.7.2019.
Na obecní úřad bylo doručeno oznámení o obdržení dotace z POV na provedení opravy vodárenských objektů.
Celkové množství prodaného „kůrovcového“ dřeva bylo 51 m3.
Byl předložen návrh nových webových stránek. Dle přání zastupitelstva obce bude ještě dopracován a znovu předložen.

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení návrh smlouvy o věcném břemeni s firmou EON. Jedná se o elektro přípojku pro pozemek paní Růžičkové, která je vedena v obecní cestě zvané „budka“.

            Starosta dal o schválení smlouvy o věcném břemeni hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 – 0

            Smlouva o věcném břemeni byla schválena.

 

Schválení dodavatele stavebních prací na opravu vodáren

 

Starosta obce předložil zastupitelům tři cenové nabídky na stavební práce na opravy vodárenských objektů. Předloženy byly cenové nabídky firem Valtrstav s.r.o., Stavstyl s.r.o. a František Stejskal.

Hlasování :  9 – 0 – 0

            Na provedení oprav vodárenských objektů byla vybrána firma František Stejskal.

 

Předložení návrhu smlouvy o provedení projektové dokumentace

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh smlouvy o provedení projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci budovy bývalé školy. Projektovou dokumentaci bude provádět firma Graphic Pro s.r.o.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Návrh smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení byl odsouhlasen.

 

Rozpočtová změna č.3

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.3.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.3 hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.3 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu.

 

      5.   Diskuse

 

Starosta obce spolu s paní Růžičkovou seznámili zastupitele s konáním srazu absolventů ZŠ Pohnání. Starosta vznesl požadavek, aby se obec finančně podílela na organizaci a konání srazu.

      Hlasování :  9 – 0 – 0

      Obec se bude finančně podílet na organizaci a konání srazu absolventů ZŠ Pohnání.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:30

Termín dalšího zasedání : 5.9.2019

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

Ověřili : Macháček Jiří                                                                                  Macháčková Alena