Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 11. zasedání ZO

 

                       OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 7, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                   www.pohnani.cz , e-mail : obec@pohnani.cz                                  

 

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 12.7. 2023 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan  Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

paníMakovcová Pavlína 

pan  Makovec Tomáš

pan Makovec Lukáš

pan Říha Pavel

pan Smrž Radim

pan Vaněk František

Ověřovatelé :

 

pan Říha Pavel

pan Macháček Jiří

 

 

 

Program zasedání :

  1. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni
  2. Výběr zhotovitele na opravu sociálního zařízení KD Pohnání
  3. Rozpočtová změna č. 2
  4. Úkoly z minulých zasedání
  5. Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

  1.     Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni

 

Starosta předložil návrh smlouvy o uzavření smlouvy o věcném břemeni se společností EG.D, a.s. název stavby „ Pohnání Reindl přípojka NN“

Starosta dal hlasovat o schválení věcného břemene

Hlasováni : 9-0-0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje smlouvu o věcném břemeni

 

 

     2.   Výběr zhotovitele na opravu sociálního zařízení KD Pohnání

     

      Starosta obce předložil čtyři cenové nabídky na opravu sociálního zařízení KD Pohnání

 

Starosta dal hlasovat o výběru zhotovitele na opravu sociálního zařízení KD Pohnání

Hlasováni : 9-0-0

Zastupitelstvo obce Pohnání vybralo nabídku firmy Jiří Pilař

 

       3.  Rozpočtová změna č. 2

            

             Starosta obce předložil zastupitelům obce rozpočtovou změnu č.2 ke schválení

  

Starosta obce dal hlasovat o jejím schválení

Hlasování: 9-0-0

      Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje rozpočtovou změnu č.2 která je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

4.  Úkoly z minulých zasedání

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 16.4.2023 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

 

 

 

 

 

Zápis z 45.zasedání zastupitelstva obce

 

 1.        TN Stav – insolvence

 

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                              TRVÁ

 

 

 

 

 

       5.  Diskuse    

 

  • Dne 2.9. 2023 se uskuteční akce určená dětem „ukončení prázdnin“

      

 

Usnesení :

 

      Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

       1    Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni

 

Starosta předložil návrh smlouvy o uzavření smlouvy o věcném břemeni se společností EG.D, a.s. název stavby „ Pohnání Reindl přípojka NN“

Starosta dal hlasovat o schválení věcného břemene

Hlasováni : 9-0-0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje smlouvu o věcném břemeni

 

 

 

 

 

 

 

2.      Výběr zhotovitele na opravu sociálního zařízení KD Pohnání

     

      Starosta obce předložil čtyři cenové nabídky na opravu sociálního zařízení KD Pohnání

 

Starosta dal hlasovat o výběru zhotovitele na opravu sociálního zařízení KD Pohnání

Hlasováni : 9-0-0

Zastupitelstvo obce Pohnání vybralo nabídku firmy Jiří Pilař

 

 

 

 

 

  3       .  Rozpočtová změna č. 2

            

             Starosta obce předložil zastupitelům obce rozpočtovou změnu č.2 ke schválení

  

Starosta obce dal hlasovat o jejím schválení

Hlasování: 9-0-0

      Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje rozpočtovou změnu č.2 která je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

       

 

 

 

 

 

          Starosta obce ukončil zasedání v 21.00.

 

          Termín dalšího zasedání: 17.8.2023

 

 

 

 

Zapsal : Smrž Radim                                      Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

 

 

 

Ověřili : Říha Pavel                                                   Macháček Jiří