Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 12. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 5.listopadu 2015 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Jiroušek Luboš

pan Mareda František

 

 

Program zasedání :

 

Schválení faktury

Rozpočtová změna č.4

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

1. Schválení faktury

 

Zastupitelstvo obce Pohnání projednalo a schválilo fakturu firmy Agrozet. Firma Agrozet dodá obci nosič kontejneru za traktor, kontejner, štěpkovač a kompostery.

Starosta dal o schválení hlasovat.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Faktura firmy Agrozet byla schválena.

 

2. Rozpočtová změna č.4

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.4.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.4 hlasovat.

Hlasování 7 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.4 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

3. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

4. Diskuse

 

na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu - TRVÁ

bude provedena oprava vystrojení vodárny u Makovců - TRVÁ

Zodpovídá : starosta obce

 

 

4. Diskuse

 

starosta obce oznámil zastupitelům, že převod pozemků u bazénu je ukončen a pozemky jsou ve vlastnictví obce.

dne 20.11.2015 se uskuteční „kurz vaření“ v Kulturním domě.

starosta obce oznámil zastupitelům, že na příštím zasedání budou předloženy orientační cenové nabídky na opravu dlažeb okolo bazénu a opravu malého bazénu.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

1. Schválení faktury

 

Zastupitelstvo obce Pohnání projednalo a schválilo fakturu firmy Agrozet. Firma Agrozet dodá obci nosič kontejneru za traktor, kontejner, štěpkovač a kompostery.

Starosta dal o schválení hlasovat.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Faktura firmy Agrozet byla schválena.

 

2. Rozpočtová změna č.4

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.4.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.4 hlasovat.

Hlasování 7 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.4 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:30

 

Termín dalšího zasedání : 3.12.2015 ve 19:00.

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili : Jiroušek Luboš Mareda František