Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 12. zasedání ZO

 

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Makovec Lukáš

pan Smrž Radim

 

 

Program zasedání :

 

Doplnění zápisu zasedání zastupitelstva ze dne 6.6.2019
Zpráva o přezkumu hospodaření 2019
Rozpočtová změna č.4
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

Doplnění zápisu zasedání zastupitelstva ze dne 6.6.2019

 

3.         Záměr o prodeji pozemku

 

Na 7. zasedání zastupitelstva obce byl vypsán záměr o prodeji obecního pozemku. Jako zájemce o koupi pozemku se přihlásil jeden uchazeč p. Reindl F. 

Starosta obce dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Prodej části obecního pozemku byl schválen. Kupující mimo jiné uhradí veškeré náklady s tím spojené.

 

Tento bod se doplňuje takto :

 

Pozemek se nachází v k.ú. Pohnání, p.č. 633 o výměře 76m2. Cena obvyklá 30,-Kč/m2.

 

Zpráva o přezkumu hospodaření 2019

 

Starosta obce spolu s účetní obce seznámili zastupitele s výsledkem přezkumu hospodaření.

 

Rozpočtová změna č.4

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.4.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.4 hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.4 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Úkoly z minulých zasedání

 

            Usnesení ze zasedání ze dne 7.3.2019:

           

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4.   Diskuse

Starosta obce byl vyzván k dořešení a seznámení zastupitelů s výsledkem místního šetření ohledně pokládky obrubníků podél č.p. 39

Odpovídá : starosta obce

                       PROBÍHÁ

 

Diskuse

 

Místostarosta vznesl podnět na příští zasedání zastupitelstva obce k upravení směrnice „pravomoci“ starosty obce.
Zastupitelé projednali dispozici bytových jednotek v budově bývalé školy.

 

usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

     3.    Rozpočtová změna č.4

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.4.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.4 hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.4 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00

 

Termín dalšího zasedání : 3.10.2019

 

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

Ověřili : Makovec Lukáš                                                                               Smrž Radim