Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 13. zasedání ZO

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 3.října 2019 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

 

 

Program zasedání :

 

Výběr dodavatele dálkového ovládání vodáren
Výběr dodavatele stavebních prací na prodloužení vodovodního řadu
Rozpočtová změna č.5
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

 

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Výběr dodavatele dálkového ovládání vodáren

 

Starosta obce předložil zastupitelům tři cenové nabídky na dodávku dálkového ovládání vodáren. Nabídky podaly firmy:

Tomáš Tetour                                                   24.151,- bez DPH

FIEDLER AMS s.r.o.                                      69.230,- bez DPH

DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.       108.900,- bez DPH

 

Po diskuzi se zastupitelé dohodli, že starosta osloví dodavatele s nejlevnější nabídkou k prezentaci dodávky.

 

Výběr dodavatele stavebních prací na prodloužení vodovodního řadu

 

Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací vodovodního řadu v cestě zvané „Budka“ :

1. Licehamr s.r.o.                               66.212,4 bez DPH

2. Jiří Fáček                                       67.890,- bez DPH

3. PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.            71.092,3 bez DPH

Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje firmu Licehamr s.r.o.

 

Rozpočtová změna č.5

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.5.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.5 hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.5 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Úkoly z minulých zasedání

 

            Usnesení ze zasedání ze dne 7.3.2019:

           

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4.   Diskuse

Starosta obce byl vyzván k dořešení a seznámení zastupitelů s výsledkem místního šetření ohledně pokládky obrubníků podél č.p. 39

Odpovídá : starosta obce

                        PROBÍHÁ

 

Diskuse

 

Místostarosta vznesl podnět na příští zasedání zastupitelstva obce k upravení směrnice „pravomoci“ starosty obce – přeloženo na příští zasedání.
Starosta obce informoval o vytýčení obecních cest pro výsadbu listnatých stromů. Jedná se o cesty k Hůrce, za hasičskou nádrží a ke kříži.
Na obec byly dodány kontejnery na kovový odpad
Starosta obce osloví projektanta na vypracování projektové dokumentace na terasu u obecního úřadu.
Starosta obce připomene odboru dopravy města Tábora vyrozumění o místním šetření ohledně komunikace naproti budově fary.

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

     2.    Výběr dodavatele stavebních prací na prodloužení vodovodního řadu

 

Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací vodovodního řadu v cestě zvané „Budka“ :

1. Licehamr s.r.o.                               66.212,4 bez DPH

2. Jiří Fáček                                        67.890,- bez DPH

3. PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.             71.092,3 bez DPH

Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje firmu Licehamr s.r.o.

 

     3.    Rozpočtová změna č.5

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.5.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.5 hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.5 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00

 

Termín dalšího zasedání : 3.10.2019

 

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

Ověřili : Makovec Lukáš                                                                              Smrž Radim