Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 14. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 7.listopadu 2019 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Makovec Tomáš

 

 

Program zasedání :

 

Směrnice „Fond obnovy vodovodu“
Dodatek k směrnici „Výběrová řízení“
Výběr dodavatele dálkového ovládání vodáren
Faktura firmy Graphic PRO s.r.o.
Rozpočtová změna č.6
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

Směrnice „Fond obnovy vodovodu“

 

Starosta obce seznámil zastupitele s povinností zřízení fondu na obnovu vodovodu. Zastupitelé se dohodli, že do fondu bude každý rok vložena částka do maximální výše 20.000,-Kč.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Směrnice „Fond obnovy vodovodu“ byla schválena.

 

Dodatek k směrnici „Výběrová řízení“

 

Po dohodě zastupitelů byla provedena úprava směrnice o výběrovém řízení. Zastupitelstvo obce je kompetentní v rozhodování a schvalování zakázek do limitní částky 300.000,-Kč (přesné znění viz. směrnice).

Hlasování :  9 – 0 - 0

            Dodatek směrnice „Výběrová řízení“ byl schválen.

 

Výběr dodavatele dálkového ovládání vodáren

 

Z minulého zasedání zastupitelstva obce byl převeden tento bod k projednání. Předpokládaný dodavatel dálkového ovládání vodáren p. Tetour se sejde se třemi zastupiteli obce k prezentaci technologie před její montáží.

 

Faktura firmy Graphic PRO s.r.o.

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce fakturu projekční kanceláře Graphic PRO s.r.o. ke schválení.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Faktura firmy Graphic PRO s.r.o. byla schválena.

 

Rozpočtová změna č.6

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.6.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.6 hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.6 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Úkoly z minulých zasedání

 

            Usnesení ze zasedání ze dne 7.3.2019:

           

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4.   Diskuse

Starosta obce byl vyzván k dořešení a seznámení zastupitelů s výsledkem místního šetření ohledně pokládky obrubníků podél č.p. 39

Odpovídá : starosta obce

                        SPLNĚNO

 

 

Diskuse

 

Oprava vodovodu u Maleninských bude zahájena 12.11.2019.
Starosta obce informoval o podepsání smlouvy s MAS na výsadbu listnatých stromů. Výsadba bude provedena do dubna 2020.
Na příštím zasedání obce budou projednány stavby na rok 2020 z POV.
Starosta obce zajistí na jaře 2020 lesní výsadbu stromků.
Starosta obce osloví projekční kancelář k vypracování cenové nabídky na vyprojektování stavební úpravy budovy obce.
Starosta obce spolu se správcem vodovodu seznámili zastupitele s nevyhovujícím vzorkem vody. Kontrolní vzorek vody bude znovu odebrán v příštím týdnu.
Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.
Dne 1.12.2019 se uskuteční rozsvícení vánočního stromečku.

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Směrnice „Fond obnovy vodovodu“

 

Starosta obce seznámil zastupitele s povinností zřízení fondu na obnovu vodovodu. Zastupitelé se dohodli, že do fondu bude každý rok vložena částka do maximální výše 20.000,-Kč.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Směrnice „Fond obnovy vodovodu“ byla schválena.

 

Dodatek k směrnici „Výběrová řízení“

 

Po dohodě zastupitelů byla provedena úprava směrnice o výběrovém řízení. Zastupitelstvo obce je kompetentní v rozhodování a schvalování zakázek do limitní částky 300.000,-Kč (přesné znění viz. směrnice).

Hlasování :  9 – 0 - 0

            Dodatek směrnice „Výběrová řízení“ byl schválen.

 

      4.   Faktura firmy Graphic PRO s.r.o.

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce fakturu projekční kanceláře Graphic PRO s.r.o. ke schválení.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Faktura firmy Graphic PRO s.r.o. byla schválena.

 

      5.   Rozpočtová změna č.6

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.6.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.6 hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.6 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce zajistí na jaře 2020 lesní výsadbu stromků.

-           Starosta obce osloví projekční kancelář k vypracování cenové nabídky na vyprojektování stavební úpravy budovy obce.

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                                                 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:15

 

Termín dalšího zasedání : 3.12.2019

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                             Makovec Tomáš