Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 15. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 4.února 2016 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Jiroušek Luboš

pan Macháček Jiří

 

 

Program zasedání :

 

Vlajka pro Tibet

Schválení podání žádosti

Schválení firmy pro vyřízení žádosti

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

1. Vlajka pro Tibet

 

Starosta obce informoval zastupitele obce o akci „Vlajka pro Tibet“. Obec by se akce zúčatnila vyvěšením Tibetské vlajky na obecní budovu.

Starosta dal o účasti na výše uvedené akci hlasovat.

Hlasování : 0 – 8 – 0

Připojení obce k akci „Vlajka pro Tibet“ bylo zamítnuto.

2. Schválení podání žádosti

 

Starosta obce přednesl zastupitelům záměr o podání žádosti o dotaci na opravu interiéru hasičské zbrojnice. Spolufinancování nákladů by ze strany obce činilo 30%. Zastupitelé záměr projednali a starosta dal hlasovat o jeho odsouhlasení.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Podání žádosti na JČK bylo schváleno.

 

3. Schválení firmy pro vyřízení žádosti

 

Starosta obce navrhl na vyřízení žádosti podané na JČK firmu Tendra s.r.o. Starosta dal hlasovat schválení návrhu.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupiteli byla schválena firma Tendra s.r.o.

 

4. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

4. Diskuse

 

na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu - TRVÁ

bude provedena oprava vystrojení vodárny u Makovců - SPLNĚNO

Zodpovídá : starosta obce

 

5. Diskuse

 

starosta obce seznámil zastupitele se stavem odebrané vody ze země a oznámil , že vzhledem k odebranému množství bude uhrazen poplatek za odběr vody.

starosta obce informoval zastupitele o vyhovujícím odebraném vzorku vody.

byla provedena oprava vystrojení vodárny u Makovců.

ve dnech 13. a 20. února se uskuteční brigády na dokončení kácení tůjí na hřbitově.

dne 12.3. se uskutečnín MDŽ.

dne 26.3. v 19:30 se uskuteční divadelní představení v Kulturním domě.

kontejner na odpad bude přistaven v měsíci dubnu.

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

1. Vlajka pro Tibet

 

Starosta obce informoval zastupitele obce o akci „Vlajka pro Tibet“. Obec by se akce zúčatnila vyvěšením Tibetské vlajky na obecní budovu.

Starosta dal o účasti na výše uvedené akci hlasovat.

Hlasování : 0 – 8 – 0

Připojení obce k akci „Vlajka pro Tibet“ bylo zamítnuto.

 

2. Schválení podání žádosti

 

Starosta obce přednesl zastupitelům záměr o podání žádosti o dotaci na opravu interiéru hasičské zbrojnice. Spolufinancování nákladů by ze strany obce činilo 30%. Zastupitelé záměr projednali a starosta dal hlasovat o jeho odsouhlasení.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Podání žádosti na JČK bylo schváleno.

 

3. Schválení firmy pro vyřízení žádosti

 

Starosta obce navrhl na vyřízení žádosti podané na JČK firmu Tendra s.r.o. Starosta dal hlasovat schválení návrhu.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupiteli byla schválena firma Tendra s.r.o.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:45

 

Termín dalšího zasedání : 3.3.2016 v 19:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Jiroušek Luboš Macháček Jiří