Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 15. zasedání ZO

Obec Pohnání

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 3.prosince 2019 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

 

Program zasedání :

 

Schválení faktury za opravu vodáren
Schválení faktury za provedení prodloužení vodovodního řadu v cestě „Budka“
Schválení dodatku č. 6 ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o.
Návrh rozpočtu na rok 2020
Rozpočtová změna č.7
POV
Žádost o vyjádření k výstavbě rodinného domu
Změna věcného břemene
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

Schválení faktury za opravu vodáren

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce fakturu za provedené práce na opravě vodáren od firmy František Stejskal ve výši 538.450,-Kč s DPH ke schválení.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Faktura firmy František Stejskal byla schválena.

 

Schválení faktury za provedení prodloužení vodovodního řadu v cestě „Budka“

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce fakturu za provedené práce na prodloužení vodovodního řadu od firmy Licehamr s.r.o. ve výši 80.117,-Kč s DPH ke schválení.

            Hlasování :  8 – 0 - 1

Faktura firmy Licehamr s.r.o. byla schválena.

 

Schválení dodatku č. 6 ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o.

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh dodatku ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů od firmy Rumpold s.r.o. Starosta dal o schválení dodatku hlasovat.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje dodatek č.6 ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů s firmou Rumpold s.r.o.

 

Návrh rozpočtu na rok 2020

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2020. Zastupitelé návrh       projednali. Starosta obce dal o přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2020 hlasovat.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2020.

 

Rozpočtová změna č.7

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.7.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.7 hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.7 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

POV

 

Starosta obce vznesl požadavek zastupitelům, aby předložili návrhy na čerpání dotací z POV. Po široké diskusi se zastupitelé shodli na čerpání dotací z POV na opravu střechy požární zbrojnice a  opravu oplocení hřbitova.

            Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje čerpání dotací z POV na rok 2020 na opravu střechy požární zbrojnice a  opravu oplocení hřbitova.

 

Žádost o vyjádření k výstavbě rodinného domu

 

Starosta obce přednesl zastupitelům žádost o vyjádření k povolení výstavby rodinného domu na místě č.p. 8 sepsanou od Marešové Lenky MVDR. a Pejšky Ladislava. Zastupitelé se k žádosti vyjádřili kladně.

Hlasování :  8 – 0 - 1

            Zastupitelé výstavbu rodinného domu schválili.

Změna věcného břemene

 

Starosta obce seznámil zastupitele s platbou za věcné břemeno manželům Křížovým. Zastupitelstvo obce se jednohlasně dohodlo na výši částky 1.000,-Kč. Zřízení věcného břemene na pokládku kanalizačního potrubí bude za úplatu.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce zajistí na jaře 2020 lesní výsadbu stromků.

-           Starosta obce osloví projekční kancelář k vypracování cenové nabídky na vyprojektování stavební úpravy budovy obce.

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Odpovídá : starosta obce

           

Diskuse

 

Obec obdržela dotaci v hodnotě 60.000,-Kč (50%) na pořízení územního plánu.
Starosta obce zarezervoval dětské atrakce u MAS na konání dětského dne 6.6.2020, pouť 5.7.2020 a rozloučení s prázdninami 29.8.
Starosta obce zajistí zaměření budovy obce geodetem pro potřeby jejich vnějších stavebních úprav.  
Starosta obce spolu se správcem vodovodu seznámili zastupitele s vyhovujícím kontrolním vzorkem vody.
Starosta obce předložil zastupitelům obce fakturu za provedené práce na opravě vodovodu v silnici u domu č.p. 22 od firmy Licehamr s.r.o. ve výši 43.227,-Kč s DPH ke schválení.

Hlasování :  8 – 0 - 1

Faktura firmy Licehamr s.r.o. byla schválena.

 

 

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Schválení faktury za opravu vodáren

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce fakturu za provedené práce na opravě vodáren od firmy František Stejskal ve výši 538.450,-Kč s DPH ke schválení.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Faktura firmy František Stejskal byla schválena.

 

Schválení faktury za provedení prodloužení vodovodního řadu v cestě „Budka“

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce fakturu za provedené práce na prodloužení vodovodního řadu od firmy Licehamr s.r.o. ve výši 80.117,-Kč s DPH ke schválení.

            Hlasování :  8 – 0 - 1

Faktura firmy Licehamr s.r.o. byla schválena.

 

Schválení dodatku č. 6 ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o.

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh dodatku ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů od firmy Rumpold s.r.o. Starosta dal o schválení dodatku hlasovat.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje dodatek č.6 ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů s firmou Rumpold s.r.o.

 

Návrh rozpočtu na rok 2020

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2020. Zastupitelé návrh       projednali. Starosta obce dal o přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2020 hlasovat.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2020.

 

Rozpočtová změna č.7

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.7.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.7 hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

Rozpočtová změna č.7 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

POV

 

Starosta obce vznesl požadavek zastupitelům, aby předložili návrhy na čerpání dotací z POV. Po široké diskusi se zastupitelé shodli na čerpání dotací z POV na opravu střechy  požární zbrojnice a  opravu oplocení hřbitova.

            Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje čerpání dotací z POV na rok 2020 na opravu střechy požární zbrojnice a  opravu oplocení hřbitova.

 

 

 

Žádost o vyjádření k výstavbě rodinného domu

 

Starosta obce přednesl zastupitelům žádost o vyjádření k povolení výstavby rodinného domu na místě č.p. 8 sepsanou od Marešové Lenky MVDR. a Pejšky Ladislava. Zastupitelé se k žádosti vyjádřili kladně.

Hlasování :  8 – 0 - 1

            Zastupitelé výstavbu rodinného domu schválili.

 

    10.   Diskuse

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce fakturu za provedené práce na opravě vodovodu v silnici u domu č.p. 22 od firmy Licehamr s.r.o. ve výši 43.227,-Kč s DPH ke schválení.

Hlasování :  8 – 0 - 1

Faktura firmy Licehamr s.r.o. byla schválena.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:35

 

 

Termín dalšího zasedání : 30.12.2019

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

Ověřili : Macháček Jiří                                                                                  Macháčková Alena