Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 16. zasedání ZO

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 30. prosince 2019 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Makovec Lukáš

pan Smrž Radim

 

Program zasedání :

 

Schválení rozpočtu na rok 2020
Inventarizační komise
Návrh územního plánu
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

Schválení rozpočtu na rok 2020

 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet pro rok 2020 ke schválení. Zastupitelé byli s návrhem rozpočtu seznámeni při minulém zasedání. Starosta dal o přijetí rozpočtu pro rok 2020 hlasovat.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Rozpočet na rok 2020 byl schválen bez výhrad a je vyrovnaný.

 

Inventarizační komise

 

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise. Navrhnuti byli zastupitelé: Macháčková Alena - předseda, Licehamr Hynek a Mareda František - členové.

            Starosta dal o složení inventarizační komise hlasovat.

            Hlasování : 7 – 0 – 2

            Inventarizační komise byla schválena.

 

Návrh územního plánu

 

Tento bod byl přeložen na příští zasedání.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce zajistí na jaře 2020 lesní výsadbu stromků.

-           Starosta obce osloví projekční kancelář k vypracování cenové nabídky na vyprojektování stavební úpravy budovy obce.

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

           

Diskuse

 

Starosta obce předložil novou dispozici bytů v budově bývalé školy. Po projednání se zastupiteli bude znovu dispozice upravena.
Starosta obce oznámil nutnost kácení v obecním lese z důvodu napadení lesního porostu kůrovcem.  
Dne 7.3.2020 se uskuteční MDŽ

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Schválení rozpočtu na rok 2020

 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet pro rok 2020 ke schválení. Zastupitelé byli s návrhem rozpočtu seznámeni při minulém zasedání. Starosta dal o přijetí rozpočtu pro rok 2020 hlasovat.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Rozpočet na rok 2020 byl schválen bez výhrad a je vyrovnaný.

 

Inventarizační komise

 

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise. Navrhnuti byli zastupitelé: Macháčková Alena - předseda, Licehamr Hynek a Mareda František - členové.

            Starosta dal o složení inventarizační komise hlasovat.

            Hlasování : 7 – 0 – 2

            Inventarizační komise byla schválena.

 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:00

 

 

Termín dalšího zasedání : 6.1.2020

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

Ověřili : Makovec Lukáš                                                                              Smrž Radim