Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 16. zasedáni ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 3.března 2016 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Program zasedání :

 

 

Poskytnutí příspěvku OPS Toulava

Zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Pohnání

Nákup kontejneru

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

1. Poskytnutí příspěvku OPS Toulava

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku pro OPS Toulava. Zastupitelé žádost projednali a starosta dal hlasovat o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,-Kč.

Hlasování : 6 – 0 – 0

Poskytnutí příspěvku OPS Toulava bylo schváleno.

 

 

2. Zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Pohnání

 

 

Starosta obce přednesl zastupitelům změnu ve složení hasičské zásahové jednotky obce. Zastupitelé byli se změnou seznámeni a starostovi obce uložili vydat novou Zřizovací listinu hasičské zásahové jednotky obce.

 

3. Nákup kontejneru

 

Starosta obce předložil cenové nabídky na nákup kontejneru na kontejnerový nosič za traktor. Zastupitelé cenové nabídky porovnali a vybrali tu nejvýhodnější.

 

4. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

4. Diskuse

 

na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu - TRVÁ

Zodpovídá : starosta obce

 

5. Diskuse

 

starosta obce seznámil zastupitele s vyúčtováním za spotřebu odebrané vody ze země.

starosta obce informoval zastupitele o dokončení kácení tújí na hřbitově.

na příštím zasedání zastupitelé vyberou nejvýhodnější nabídku na opravu malého bazénu.

dne 2.4.2016 se uskuteční kurz vaření.

starosta obce seznámil zastupitele se stavem dotací na kontejnery na PET láhve,sklo,papír a na opravu hasičárny.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

1. Poskytnutí příspěvku OPS Toulava

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku pro OPS Toulava. Zastupitelé žádost projednali a starosta dal hlasovat o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,-Kč.

Hlasování : 6 – 0 – 0

Poskytnutí příspěvku OPS Toulava bylo schváleno.

 

3. Nákup kontejneru

 

Starosta obce předložil cenové nabídky na nákup kontejneru na kontejnerový nosič za traktor. Zastupitelé cenové nabídky porovnali a vybrali tu nejvýhodnější. Přepravní kontejnery s.r.o -Viktor Hrubý
 

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

2. Zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Pohnání

 

Starosta obce přednesl zastupitelům změnu ve složení hasičské zásahové jednotky obce. Zastupitelé byli se změnou seznámeni a starostovi obce uložili vydat novou Zřizovací listinu hasičské zásahové jednotky obce.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:30

 

Termín dalšího zasedání : 7.4.2016 ve 20:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : pan Makovec Tomáš pan Mareda František