Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 17. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 7.dubna 2016 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Licehamr Miloslav

 

 

 

Program zasedání :

 

 

Výběr zhotovitele stavby „Oprava hasičské nádrže a betonových povrchů“

Výběr zhotovitele stavby „Oprava brouzdaliště“

Seznámení s přezkumem hospodaření za rok 2015

Schválení závěrečného účtu za rok 2015

Schválení faktury firmy Vysočina s.r.o.

Rozpočtová změna č.1

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

1. Výběr zhotovitele stavby „Oprava hasičské nádrže a betonových povrchů“

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s cenovými nabídkami jednotlivých firem. Předloženy byly tři cenové nabídky. Nejvýhodnější nabídkou pro obec byla vybrána firma Valtrstav s.r.o.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupiteli byla jednohlasně vybrána firma Valtrstav s.r.o.

 

2. Výběr zhotovitele stavby „Oprava brouzdaliště“

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s cenovými nabídkami jednotlivých firem. Předloženy byly tři cenové nabídky. Nejvýhodnější nabídkou pro obec byla vybrána firma P-PLAST Lom s.r.o.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupiteli byla jednohlasně vybrána firma P-PLAST Lom s.r.o.

 

3. Seznámení s přezkumem hospodaření za rok 2015

 

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. Z výsledku vyplývají drobné chyby a nedostatky.

Zastupitelstvo obce při projednávání závěrečného účtu obce za rok 2015, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 viz. přílohy č. 1 a 2.

 

4. Schválení závěrečného účtu za rok 2015

 

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2015 ke schválení. Zastupitelé byli seznámeni s obsahem závěrečného účtu. Starosta dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 8 – 0 - 0

Závěrečný účet obce Pohnání byl schválen bez výhrad.

 

5. Schválení faktury firmy Vysočina s.r.o.

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu firmy Vysočina s.r.o. za používání traktoru pro potřeby obce za rok 2015 k odsouhlasení.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili předloženou fakturu.

6. Rozpočtová změna č.1

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.1.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.1 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.3 tohoto zápisu

 

 

 

7. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

4. Diskuse

 

na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu - TRVÁ

Zodpovídá : starosta obce

 

 

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

2. Zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Pohnání

 

Starosta obce přednesl zastupitelům změnu ve složení hasičské zásahové jednotky obce. Zastupitelé byli se změnou seznámeni a starostovi obce uložili vydat novou Zřizovací listinu hasičské zásahové jednotky obce.

Zodpovídá : starosta obce

SPLNĚNO

 

8. Diskuse

 

starosta obce seznámil zastupitele s vyúčtováním za spotřebu elektrické energie.

starosta obce informoval zastupitele o finančních nákladech na MDŽ.

zastupitelé se dohodli, že poslední týden v dubnu bude do obce přistaven kontejner na domovní odpad.

starosta obce oznámil zastupitelům, že budou dodány nové kontejnery na odpady (plast, papír, sklo).

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

1. Výběr zhotovitele stavby „Oprava hasičské nádrže a betonových povrchů“

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s cenovými nabídkami jednotlivých firem. Předloženy byly tři cenové nabídky. Nejvýhodnější nabídkou pro obec byla vybrána firma Valtrstav s.r.o.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupiteli byla jednohlasně vybrána firma Valtrstav s.r.o.

 

2. Výběr zhotovitele stavby „Oprava brouzdaliště“

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s cenovými nabídkami jednotlivých firem. Předloženy byly tři cenové nabídky. Nejvýhodnější nabídkou pro obec byla vybrána firma P-PLAST Lom s.r.o.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupiteli byla jednohlasně vybrána firma P-PLAST Lom s.r.o.

 

4. Schválení závěrečného účtu za rok 2015

 

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2015 ke schválení. Zastupitelé byli seznámeni s obsahem závěrečného účtu. Starosta dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 8 – 0 - 0

Závěrečný účet obce Pohnání byl schválen bez výhrad.

 

5. Schválení faktury firmy Vysočina s.r.o.

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu firmy Vysočina s.r.o. za používání traktoru pro potřeby obce za rok 2015 k odsouhlasení.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili předloženou fakturu.

 

6. Rozpočtová změna č.1

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.1.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.1 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.3 tohoto zápisu

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:30

 

Termín dalšího zasedání : 5.5.2016 ve 20:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : pan Licehamr Hynek pan Licehamr Miloslav