Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 18. zasedání ZO

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 13. února 2020 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Macháček Jiří

pan Makovec Tomáš

 

Hosté :

 

paní Růžičková Kristýna

 

 

 

 

Program zasedání :

 

Žádost o zpevnění cesty „Budka“
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Žádost o zpevnění cesty „Budka“

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost paní Růžičkové na zpevnění cesty „Budka“. Zastupitelé projednali možnosti zpevnění cesty a vzhledem k předpokládané výstavbě na přilehlých parcelách se dohodli na dosypání kolejí kamenivem. Práce budou provedeny v jarních měsících.

            Hlasování : 5 – 0 – 2

            Zpevnění cesty bylo schváleno.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce zajistí na jaře 2020 lesní výsadbu stromků.

-           Starosta obce osloví projekční kancelář k vypracování cenové nabídky na vyprojektování stavební úpravy budovy obce.

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

           

Diskuse

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu od firmy Milan Dvořák za provedené těžební práce v obecním lese.

Hlasování : 7 – 0 – 0

                  Faktura byla schválena.

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu za provedenou opravu dávkovače chloru do vodovodu.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Faktura byla schválena.

Starosta oznámil zastupitelům, že byla podána žádost o dotaci na hasičský přívěs za auto.
Starosta oznámil zastupitelům, že byla podána žádost o dotaci na střechu hasičské zbrojnice a opravu oplocení hřbitova
Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.
Starosta obce spolu se správcem vodovodu oznámil zastupitelům vyhovující výsledek odběru vzorku vody.
Starosta obce seznámil zastupitele s celkovým množství odebrané vody ze studní pro potřeby vodovodu obce.
Zastupitelé projednali termíny brigád na úklid větví v lese, vyřezání křovin na hřbitově, ořezání líp a náletových dřevin u hasičské nádrže
!!!Změna!!! Dne 14.3.2020 se uskuteční MDŽ

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Žádost o zpevnění cesty „Budka“

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost paní Růžičkové na zpevnění cesty „Budka“. Zastupitelé projednali možnosti zpevnění cesty a vzhledem k předpokládané výstavbě na přilehlých parcelách se dohodli na dosypání kolejí kamenivem. Práce budou provedeny v jarních měsících.

            Hlasování : 5 – 0 – 2

            Zpevnění cesty bylo schváleno.

 

      3.   Diskuse

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu od firmy Milan Dvořák za provedené těžební práce v obecním lese.

Hlasování : 7 – 0 – 0

                  Faktura byla schválena.

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu za provedenou opravu dávkovače chloru do vodovodu.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Faktura byla schválena.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:30

 

 

Termín dalšího zasedání : 5.3.2020

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháček Jiří                                                                                  Makovec Tomáš