Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 19. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 5. března 2020 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

 

 

 

 

Program zasedání :

 

Investiční záměr - rekonstrukce bývalé školy
Odsouhlasení faktury
Územní plán
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Investiční záměr - rekonstrukce bývalé školy

 

Starosta obce přednesl zastupitelům možnost čerpání dotací na rekonstrukci budovy bývalé školy. Dále oznámil, že bylo vydáno stavební povolení. Z budovy bývalé školy by měli vzniknout byty za účelem pronájmu budoucím uchazečům. Zastupitelé tuto záležitost prodiskutovali.

Starosta dal hlasovat o schválení Investičního záměru.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

Obec Pohnání schvaluje Investiční záměr na akci „Obec Pohnání - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č.P. 2“.

           

            Starosta dal hlasovat o schválení podání žádosti o dotaci.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

Obec Pohnání schvaluje podání žádosti na dotaci na akci „Obec Pohnání - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č.P. 2“do programu Ministerstva financí, Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR z programu 298D2230 – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury.

 

Starosta dal hlasovat o způsobu pronajímání a výběru uživatelů budoucích nájemníků.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

Obec Pohnání schvaluje „Způsob pronajímání a vymezení okruhu žadatelů o byt v rámci „Obec Pohnání - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č.P. 2“.

 

Odsouhlasení faktury

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce fakturu za provedené práce na přepracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Obec Pohnání - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č.P. 2“ od firmy Graphic PRO s.r.o. ve výši 39.930,- s DPH ke schválení.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

Faktura firmy Garphic PRO s.r.o. byla schválena.

 

Územní plán

 

Dne 11.3.2020 v 18:00 se uskuteční prezentace návrhu Územního plánu obce Pohnání s ing. Buzu.

Veřejné projednání Územního plánu obce Pohnání je svoláno na 26.3.2020 v Táboře na Městském úřadě.

 

 

 

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce

 

3.         Diskuze

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Diskuse

 

Zastupitelé projednali termín provedení kanalizačního propojení od požární nádrže do šachty pod domem Křížových v jarních měsících.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Investiční záměr - rekonstrukce bývalé školy

 

Starosta obce přednesl zastupitelům možnost čerpání dotací na rekonstrukci budovy bývalé školy. Dále oznámil, že bylo vydáno stavební povolení. Z budovy bývalé školy by měli vzniknout byty za účelem pronájmu budoucím uchazečům. Zastupitelé tuto záležitost prodiskutovali.

Starosta dal hlasovat o schválení Investičního záměru.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

Obec Pohnání schvaluje Investiční záměr na akci „Obec Pohnání - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č.P. 2“.

           

            Starosta dal hlasovat o schválení podání žádosti o dotaci.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

Obec Pohnání schvaluje podání žádosti na dotaci na akci „Obec Pohnání - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č.P. 2“do programu Ministerstva financí, Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR z programu 298D2230 – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury.

 

Starosta dal hlasovat o způsobu pronajímání a výběru uživatelů budoucích nájemníků.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

Obec Pohnání schvaluje „Způsob pronajímání a vymezení okruhu žadatelů o byt v rámci „Obec Pohnání - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č.P. 2“.

 

Odsouhlasení faktury

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce fakturu za provedené práce na přepracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Obec Pohnání - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č.P. 2“ od firmy Graphic PRO s.r.o. ve výši 39.930,- s DPH ke schválení.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

Faktura firmy Garphic PRO s.r.o. byla schválena.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:30

 

Termín dalšího zasedání : 2.4.2020

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Licehamr Miloslav                                                                          Licehamr Hynek