Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 19. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 2.června 2016 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Jiroušek Luboš

pan Macháček Jiří

 

 

 

Program zasedání :

 

 

  1. Rozpočtová změna č.3

  2. Úkoly z minulých zasedání

  3.  Diskuse

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

 

 

 

1. Rozpočtová změna č.3

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.3.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.3 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.3 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

2. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4. Diskuse

 

  • na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu - TRVÁ

 

Zodpovídá : starosta obce

 

3. Diskuse

 

  • starosta obce seznámil zastupitele s roční spotřebou vody po odečtech.

  • starosta obce informoval zastupitele o výsledcích rozborů vody – vyhověly.

  • starosta obce informoval zastupitele o dodání nových kontejnerů na odpady.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

1. Rozpočtová změna č.3

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.3.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.3 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.3 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

 Starosta obce ukončil zasedání ve 20:45

 

Termín dalšího zasedání : 7.7.2016 ve 20:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

Ověřili : Jiroušek Luboš Macháček Jiří