Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 2. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 29.prosince 2014 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Mareda František

pan Tomeček Miroslav

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

 

 

Program zasedání :

 

Inventarizační komise

Schválení rozpočtu na rok 2015

Schválení doručené faktury

Rozpočtová změna č. 5

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

1. Inventarizační komise

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise. Navrhnuti byli zastupitelé: Macháčková Alena - předseda, Mareda František a Tomeček Miroslav - členové.

Starosta dal o složení inventarizační komise hlasovat.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Inventarizační komise byla schválena.

2. Schválení rozpočtu na rok 2015

 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet pro rok 2015 ke schválení. Zastupitelé byly s návrhem seznámeni při minulém zasedání. Starosta dal o přijetí rozpočtu pro rok 2015 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočet na rok 2015 byl schválen bez výhrad, je schodkový a bude financován z přebytků z minulých let.

 

3. Schválení doručené faktury

 

Starosta obce předložil zastupitelům doručenou fakturu za provedené práce na opravě obecní garáže. Předložena byla faktura firmy Stavstyl. Starosta dal hlasovat o jejím schválení.

Hlasování 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje přijatou fakturu.

 

4. Rozpočtová změna č. 5

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.5.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.5 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.5 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

5. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení ze 46. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4. Žádost o opravu vodovodní přípojky

 

Starosta předložil zastupitelům dopis od pana Tuzara, který vlastní nemovitost k rekreaci v obci Pohnánec č.p. 27. V dopise žádá p.Tuzar o opravu vodovodní přípojky z důvodu malého průtoku a domnívá se, že závada je na potrubí , které je majetkem obce Pohnání. Zastupitelé se dohodli , že starosta obce Pohnání a správce vodovodu zjistí prohlídkou na místě skutečný stav.

Zodpovídá : starosta obce, správce vodovodu

TRVÁ Starosta obce spolu s

 

6. Diskuse

 

starosta obce seznámil zatupitele s výsledkem vzorku pitné vody.

starosta obce oznámil zatupitelům, že byla podána žádost o dotaci na střechu na budově obecního úřadu na krajském úřadě v Českých Budějovicích.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1. Inventarizační komise

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise. Navrhnuti byli zastupitelé: Macháčková Alena - předseda, Mareda František a Tomeček Miroslav - členové.

Starosta dal o složení inventarizační komise hlasovat.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Inventarizační komise byla schválena.

 

2. Schválení rozpočtu na rok 2015

 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet pro rok 2015 ke schválení. Zastupitelé byly s návrhem seznámeni při minulém zasedání. Starosta dal o přijetí rozpočtu pro rok 2015 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočet na rok 2015 byl schválen bez výhrad, je schodkový a bude financován z přebytků z minulých let.

 

3. Schválení doručené faktury

 

Starosta obce předložil zastupitelům doručenou fakturu za provedené práce na opravě obecní garáže. Předložena byla faktura firmy Stavstyl. Starosta dal hlasovat o jejím schválení.

Hlasování 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje přijatou fakturu.

 

4. Rozpočtová změna č. 5

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.5.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.5 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.5 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:30

 

Termín dalšího zasedání : 5.2.2015 v 19:00.

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

 

 

 

Ověřili : Macháček Jiří Macháčková Alena