Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 2. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                   www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 6. prosince 2018 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

 

 

 

Program zasedání :

 

Dodatek ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o.
POV
Vypouštění odpadních vod
Ukončení nájemní smlouvy
Žádost o příspěvek
Návrh rozpočtu na rok 2019
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Dodatek ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o.

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh dodatku ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů od firmy Rumpold s.r.o. Dodatek se týkal zdražení ceny za služby. Po diskuzi zastupitelstva byl tento bod přeložen na další zasedání.

 

POV

 

Starosta obce vznesl požadavek zastupitelům, aby předložili návrhy na čerpání dotací z POV. Po široké diskusi se zastupitelé shodli na čerpání dotací z POV na opravy vodáren napájejících obecní vodovod.

            Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje čerpání dotací z POV na rok 2019 na opravy vodáren napájejících obecní vodovod.

 

Vypouštění odpadních vod

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, povinnost platit poplatek za vypouštění odpadních vod ČIŽP. Starosta obce zjistí výši poplatku a podmínky jeho uhrazení.

 

Ukončení nájemní smlouvy

 

Ke dni 15.11.2018 byla ukončena nájemní smlouva o pronájmu prostor bývalé prodejny.

 

Žádost o příspěvek

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost o finanční příspěvek. Zastupitelé žádost projednali a starosta obce dal hlasovat.

Hlasování :  0 – 9 – 0

Zastupitelstvo obce zamítá žádost o finanční příspěvek.

 

Návrh rozpočtu na rok 2019

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2019. Zastupitelé návrh       projednali. Starosta obce dal o přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2019 hlasovat.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2019.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení ze zasedání ze dne 6.9.2018:

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

       5.  Lesní hospodářství

 

Prohlídkou obecního lesa bylo zjištěno, že je nutno provést kácení v nezbytně nutné míře. V zimních měsících se uskuteční brigáda na těžbu dřeva.

 

                                                                                              Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

Diskuse

 

Byl odebrán vzorek vody. Vyhověl.
Starosta obce spolu s účetní vyčíslili náklady na opravu vody.
Starosta obce přeložil zastupitelům k dořešení návrh na obecního zaměstnance, kterým by se měl stát p. Tomáš Makovec. Zastupitelé diskutovali o zřízení tohoto pracovního místa či nikoliv. Starosta obce dal hlasovat o přijetí návrhu.                               Hlasování : 3 – 5 – 1

Zastupitelstvo obce Pohnání zamítá návrh na zřízení pracovního místa obecního zaměstnance.

Byl předložen návrh, aby byl správcem hřbitova a zajištění zimního úklidu chodníků pověřen pan Jiří Macháček. Starosta obce dal hlasovat o návrhu.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje pana Jiřího Macháčka za správce hřbitova a zajištění zimního úklidu chodníků.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

           

 2.        POV

 

Starosta obce vznesl požadavek zastupitelům, aby předložili návrhy na čerpání dotací z POV. Po široké diskusi se zastupitelé shodli na čerpání dotací z POV na opravy vodáren napájejících obecní vodovod.

            Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje čerpání dotací z POV na rok 2019 na opravy vodáren napájejících obecní vodovod.

 

5.         Žádost o příspěvek

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost o finanční příspěvek. Zastupitelé žádost projednali a starosta obce dal hlasovat.

Hlasování :  0 – 9 – 0

Zastupitelstvo obce zamítá žádost o finanční příspěvek.

 

6.         Návrh rozpočtu na rok 2019

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2019. Zastupitelé návrh       projednali. Starosta obce dal o přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2019 hlasovat.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2019.

 

8.         Diskuse

 

-           Starosta obce přeložil zastupitelům k dořešení návrh na obecního zaměstnance, kterým by se měl stát p. Tomáš Makovec. Zastupitelé diskutovali o zřízení tohoto pracovního místa či nikoliv. Starosta obce dal hlasovat o přijetí návrhu.

            Hlasování : 3 – 5 – 1

Zastupitelstvo obce Pohnání zamítá návrh na zřízení pracovního místa obecního zaměstnance.

-           Byl předložen návrh, aby byl správcem hřbitova a zajištění zimního úklidu chodníků pověřen pan Jiří Macháček. Starosta obce dal hlasovat o návrhu.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje pana Jiřího Macháčka za správce hřbitova a zajištění zimního úklidu chodníků.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:30

 

Termín dalšího zasedání : 27.12.2018

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

 

 

Ověřili : Macháček Jiří                                                                                  Macháčková Alena