Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 2. zasedání ZO

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 7, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : obec@pohnani.cz                                  

 

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 3.11. 2022 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan  Jirota Zbyněk

pan  Macháček Jiří

paní Makovcová Pavlína

pan  Makovec Lukáš 

pan  Makovec Tomáš

pan Říha Pavel

pan Smrž Radim

pan Vaněk František

 

Ověřovatelé :

 

pan Macháček Jiří

pan Smrž Radim

 

Program zasedání :

 1. Prodej obecní káry za traktor
 2. Změna stavby před dokončením
 3. Úkoly z minulých zasedání
 4. Diskuze

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 1. Prodej obecní káry za traktor

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh na prodej obecní káry za traktor obálkovou metodou . Vyvolávací cena5000 Kč

 

Starosta dal hlasovat o jeho schválení.

 

            Hlasování : 8 – 0 - 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje prodej obecní káry za traktor

 

 

2.   Změna stavby před dokončením

 

Starosta obce předložil zastupitelům písemnou žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením z RD na ubytovací zařízení.  Jedná se o projektovou dokumentaci k novostavbě rodinného domu na p.p.č.732 v obci Pohnání.

 

Starosta dal hlasovat o jeho schválení

Hlasování 8-0-0

           Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje změnu stavby před dokončením

                                                                                                   

       

         

 

3.  Úkoly z minulých zasedání

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

 

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

 

5.         Diskuse

 

 • Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

Zápis z 45.zasedání zastupitelstva obce

 

            1.         TN Stav – insolvence

 

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                              TRVÁ

 1.  Diskuse

 

 • OS Polánka zakoupí v listopadu nebo v prosinci tohoto roku pásovou čtyřkolku na úpravu běžeckých stop
 • V KD Pohnání proběhne kurz vaření
 • 27.11. 2022 od 16.30. Proběhne rozsvícení vánočního stromečku
 • Na terasu před OU budou zakoupeny 4ks zahradních setů
 • POV na rok 2023 - nové podlahy klubovna a terasa, obecní garáž, přeložení obecního chodníku

 

 

           Usnesení :

 

           Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

1.   Prodej obecní káry za traktor

    

       Starosta obce předložil zastupitelům návrh na prodej obecní káry za traktor obálkovou   

        metodou . Vyvolávací cena5000 Kč

 

Starosta dal hlasovat o jeho schválení.

 

Hlasování : 8 – 0 – 0

 

       Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje prodej obecní káry za traktor

 

.    

2. Změna stavby před dokončením

 

Starosta obce předložil zastupitelům písemnou žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením z RD na ubytovací zařízení.  Jedná se o projektovou dokumentaci k novostavbě rodinného domu na p.p.č.732 v obci Pohnání.

 

Starosta dal hlasovat o jeho schválení

Hlasování 8-0-0

           Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje změnu stavby před dokončením

 

 

 

 

          Starosta obce ukončil zasedání v 21:30.

 

          Termín dalšího zasedání: 1.12.2022

 

 Zapsal : Smrž Radim                                      Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Macháček Jiří                                                                     Smrž Radim