Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 20. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 7. května 2020 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

paní Macháčková Alena

pan Smrž Radim

 

Program zasedání :

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Kupní smlouva
Žádost o koupi pozemku
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh závěrečného účtu za rok 2019 k projednání.

 

Kupní smlouva

 

Starosta obce předložil k nahlédnutí a schválení smlouvu o prodeji části pozemku v k.ú Pohnání p.č. 633 ve vlastnictví obce Pohnání, přiléhajícího k pozemku p.č. 1/4, který je ve vlastnictví SJM Reindl František a Reindlová Alena. Kupujícím jsou manželé Reindlovi. Cena za prodávanou část pozemku je 5.190,-Kč.

Hlasování   9 – 0 – 0

            Prodej obecního pozemku byl schválen.

 

Žádost o koupi pozemku

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost pana Miloslava Licehamra st. o koupi části obecního pozemku. Zastupitelé na základě této žádosti odsouhlasili vydat záměr o prodeji obecního pozemku.

            Hlasování   9 – 0 – 0

            Záměr o prodeji obecního pozemku byl schválen.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce

 

3.         Diskuze

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Diskuse

 

Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem žádostí o dotace na střechu hasičské zbrojnice, opravu oplocení hřbitova a rekonstrukci budovy bývalé školy na byty
Poplatky za vodné budou vybrány do 31.5.2020
Starosta obce seznámil zastupitele se spotřebou elektřiny za uplynulý rok
Vodák společně s p. Licehamrem H. prověří stav studny v Hájku
Starosta obce prověří cenu testeru na kvalitu vody před jeho zakoupením

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

      2.   Kupní smlouva

 

Starosta obce předložil k nahlédnutí a schválení smlouvu o prodeji části pozemku v k.ú Pohnání p.č. 633 ve vlastnictví obce Pohnání, přiléhajícího k pozemku p.č. 1/4, který je ve vlastnictví SJM Reindl František a Reindlová Alena. Kupujícím jsou manželé Reindlovi. Cena za prodávanou část pozemku je 5.190,-Kč.

Hlasování   9 – 0 – 0

            Prodej obecního pozemku byl schválen.

 

      3.   Žádost o koupi pozemku

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost pana Miloslava Licehamra st. o koupi části obecního pozemku. Zastupitelé na základě této žádosti odsouhlasili vydat záměr o prodeji obecního pozemku.

            Hlasování   9 – 0 – 0

            Záměr o prodeji obecního pozemku byl schválen.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:30

 

Termín dalšího zasedání : 4.6.2020

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháčková Alena                                                                         Smrž Radim