Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 20. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 7.červenec 2016 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Makovec Tomáš

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

 

 

 

Program zasedání :

 

 

Schválení faktury firmy P-Plast Lom s.r.o.

Rozpočtová změna č.4

Úkoly z minulého zasedání

Diskuze

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Schválení faktury firmy P-Plast Lom s.r.o.

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu firmy P-Plast Lom s.r.o.za provedené práce na opravě brouzdaliště k odsouhlasení.

Hlasování : 6 – 0 – 0

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili předloženou fakturu.

 

2. Rozpočtová změna č.4

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.4.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.4 hlasovat.

Hlasování 6 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.4 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

3. Úkoly z minulého zasedání

Zastupitelstvo obce ukládá :

4. Diskuse

 

na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu - TRVÁ

Zodpovídá : starosta obce

 

 

4. Diskuse

 

Správce vodovodu oznámil zastupitelům, že je nutné vybavit vodárnu u bazénu novým čerpadlem

Starosta obce informoval zastupitele o předání dokončeného díla opravy betonových ploch a hasičské nádrže

Správcem malého bazénu byl pověřen p. Boháč

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

1.Schválení faktury firmy P-Plast Lom s.r.o.

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu firmy P-Plast Lom s.r.o.za provedené práce na opravě brouzdaliště k odsouhlasení.

Hlasování : 6 – 0 – 0

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili předloženou fakturu.

 

2. Rozpočtová změna č.4

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.4.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.4 hlasovat.

Hlasování 6 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.4 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:45

 

Termín dalšího zasedání : 4.8..2016 ve 20:00

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili : Licehamr Miroslav Licehamr Hynek