Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 21. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 4. června 2020 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Macháček Jiří

pan Makovec Lukáš

 

Hosté :

 

Makovcová Pavlína

Růžičková Kristýna

 

 

Program zasedání :

 

Závěrečný účet za rok 2019
Účetní závěrka za rok 2019
Rozpočtová změna č.1
POV
Výběrové řízení
Odměny zastupitelů
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

Závěrečný účet za rok 2019

 

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2019 ke schválení.        Zastupitelé byli seznámeni s obsahem závěrečného účtu. Starosta dal hlasovat o jeho schválení.       

            Hlasování : 9 – 0 - 0

Závěrečný účet obce Pohnání za rok 2019 byl schválen bez výhrad a byla přijata opatření, která jsou přílohou č.1 tohoto zápisu.

 

Účetní závěrka za rok 2019

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům účetní závěrku za rok 2019 ke schválení.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019 v plném      rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností           posuzovaných podle zákona, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční  situace účetní jednotky.

 

Rozpočtová změna č.1

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.1.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.1 hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.2 tohoto zápisu

 

POV

 

Starosta informoval zastupitele o stavu žádostí o dotace z POV.

Žádost na opravu střechy hasičské zbrojnice – dotace 120.000,-Kč.

Žádost na opravu oplocení hřbitova – dotace 100.000,-Kč.

Starosta dal o čerpání dotací z POV hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

Čerpání dotací z POV bylo odsouhlaseno. Starosta obce zajistí cenový průzkum na dodavatele stavebních prací.

 

Výběrové řízení

 

Obec Pohnání vyhlásí výběrové řízení na stavbu „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“.

Starosta dal o schválení vyhlášení výběrového řízení hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

Vyhlášení výběrového řízení bylo schváleno.

 

 

 

Odměny zastupitelů

 

Místostarosta vznesl návrh na pravidelnou úpravu odměn zastupitelů, která by se řídila úpravou odměny starosty dle Ministerstva vnitra České republiky.

Jinak řečeno : dle nařízení vlády došlo ve 12. měsíci roku 2019 k novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků. Dosavadní částky stanovené v příloze nařízení vlády byly navýšeny o 10% s účinností od 1. ledna 2020.

Starosta dal o přijetí návrhu hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

Pravidelná úprava odměn zastupitelů byla odsouhlasena.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce

 

3.         Diskuze

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Diskuse

 

Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem žádostí o z MF na rekonstrukci budovy školy na bytové jednotky. Starosta obce zjistí možnost vypsání výběrového řízení.
Hosté společně vznesli dotaz na možnost výběru bytu a výši nájmu za bytovou jednotku. Dostalo se jim odpovědi, že vše je zatím v jednání a budou včas informováni.
Paní Růžičková vznesla dotaz na termín vystěhování. Termín byl určen

do cca 11.7.2020.

Zastupitelé vzali na vědomí ústní žádosti o byty od Makovcové Pavlíny a Růžičkové Kristýny s tím, že druhá jmenovaná bude mít přednostní právo výběru bytu z důvodu současného nájemce.
Dne 6.6.2020 se uskuteční Dětský den na hřišti.
Vzorek vody byl vyhodnocen jako vyhovující.
Vodák společně s p. Licehamrem H. prověřili stav studny v Hájku. Bylo zjištěno, že před zprovozněním studní je nutná oprava těchto objektů.
Starosta obce prověřil cenu testeru na kvalitu vody. Cena je cca 9.000,-Kč.
Starostovi obce bylo připomenuto vypracování a vyvěšení záměru obce o prodeji pozemku na základě žádosti z minulého zasedání.

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Závěrečný účet za rok 2019

 

Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2019 ke schválení.        Zastupitelé byli seznámeni s obsahem závěrečného účtu. Starosta dal hlasovat o jeho schválení.       

            Hlasování : 9 – 0 - 0

Závěrečný účet obce Pohnání za rok 2019 byl schválen bez výhrad a byla přijata opatření, která jsou přílohou č.1 tohoto zápisu.

 

Účetní závěrka za rok 2019

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům účetní závěrku za rok 2019 ke schválení.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019 v plném      rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností           posuzovaných podle zákona, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční  situace účetní jednotky.

 

Rozpočtová změna č.1

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.1.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.1 hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.2 tohoto zápisu

 

POV

 

Starosta informoval zastupitele o stavu žádostí o dotace z POV.

Žádost na opravu střechy hasičské zbrojnice – dotace 120.000,-Kč.

Žádost na opravu oplocení hřbitova – dotace 100.000,-Kč.

Starosta dal o čerpání dotací z POV hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

Čerpání dotací z POV bylo odsouhlaseno. Starosta obce zajistí cenový průzkum na dodavatele stavebních prací.

 

Výběrové řízení

 

Obec Pohnání vyhlásí výběrové řízení na stavbu „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“.

Starosta dal o schválení vyhlášení výběrového řízení hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

Vyhlášení výběrového řízení bylo schváleno.

 

Odměny zastupitelů

 

Místostarosta vznesl návrh na pravidelnou úpravu odměn zastupitelů, která by se řídila úpravou odměny starosty dle Ministerstva vnitra České republiky.

Jinak řečeno : dle nařízení vlády došlo ve 12. měsíci roku 2019 k novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků. Dosavadní částky stanovené v příloze nařízení vlády byly navýšeny o 10% s účinností od 1. ledna 2020.

Starosta dal o přijetí návrhu hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

Pravidelná úprava odměn zastupitelů byla odsouhlasena.

 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:45.

 

Termín dalšího zasedání : 2.7.2020

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháček Jiří                                                                                  Makovec Lukáš