Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 21. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 4.srpna 2016 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Program zasedání :

 

 

Příspěvek na činnost MAS Krajina srdce

Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Příspěvek na činnost MAS Krajina srdce

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost o příspěvek pro MAS Krajina srdce o částce 4.000,- Kč k odsouhlasení.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili příspěvek 4.000,- Kč pro MAS Krajina srdce.

 

2. Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise

 

Zastupitelé se dohodli, že pro volby do senátu parlamentu ČR, které se konají ve dnech 7. a 8. října 2016 bude ustanovena 4-členná volební komise (3 + 1 zapisovatel).

Hlasování : 8 – 0 - 0

 

3. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

4. Diskuse

 

na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu - TRVÁ

Zodpovídá : starosta obce

 

 

4. Diskuse

 

starosta obce oznámil zastupitelům, že proběhlo odebrání vzorku vody k rozboru. Vzorek vyhověl.

starosta obce informoval zastupitele o nákupu opravných třmenů na vodovodní potrubí.

starosta obce informoval zastupitele o průběhu a výsledku přezkumu hospodaření.

starosta obce seznámil zastupitele s náklady na brigádnické práce pro obec.

zastupitelé se dohodli, že budou obeslány stavební firmy na zpracování cenových nabídek na provedení oplocení dětského hřiště.

zastupitelé se dohodli, že bude zakoupeno čerpadlo do vodárny.

Hlasování 7 – 0 – 1.

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Příspěvek na činnost MAS Krajina srdce

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost o příspěvek pro MAS Krajina srdce o částce 4.000,- Kč k odsouhlasení.

Hlasování : 8 – 0 – 0

 

2. Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise

 

Zastupitelé se dohodli, že pro volby do senátu parlamentu ČR, které se konají ve dnech 7. a 8. října 2016 bude ustanovena 4-členná volební komise (3 + 1 zapisovatel).

Hlasování : 8 – 0 - 0

 

4. Diskuse

 

zastupitelé se dohodli, že bude zakoupeno čerpadlo do vodárny.

Hlasování 7 – 0 – 1.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:15

 

Termín dalšího zasedání : 1.9.2016 ve 20:00

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

Ověřili : Makovec Tomáš Mareda František