Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 22 zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 2. července 2020 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Smrž Radim

 

 

 

Program zasedání :

 

Žádost o příspěvek
Záměr o prodeji
Komise pro výběrové řízení
Přerušení nájmu bytu
Schválení faktur
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

Žádost o příspěvek

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost farnosti v Pohnání o finanční příspěvek na restaurování obrazu na hlavním oltáři. Zastupitelé dohodli, že se schválení přesune na další zasedání a starosta zajistí podrobnější informace od žadatele.

 

Záměr o prodeji

 

Na 20.zasedání zastupitelstva obce byl vypsán záměr o prodeji obecního pozemku. Jako zájemce o koupi pozemku se přihlásil jeden uchazeč p. Licehamr Miloslav st.

Starosta obce dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování :  8 – 0 – 0

Prodej části obecního pozemku byl schválen za cenu 50,-Kč/m2. Kupující mimo jiné uhradí veškeré náklady s tím spojené.

 

Komise pro výběrové řízení

 

Starosta obce vznesl požadavek na určení komise pro vyhodnocení výběrové ho řízení na realizaci rekonstrukce školy. Navrženi byli : Jirota Z., Licehamr M., Mareda F., Licehamr H., Smrž R.

            Starosta dal o schválení komise hlasovat.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

            Komise pro vyhodnocení výběrového řízení byla schválena.

 

Přerušení nájmu bytu

 

Starosta informoval zastupitele o přerušení nájmu z bytu v budově bývalé školy.

 

Schválení faktur

 

Starosta obce předložil zastupitelům faktury ke schválení.

Faktura od Graphic Pro s.r.o. za vypracování RDS na rekonstrukci budovy bývalé školy.

Faktura od Kalisto s.r.o. za zpracování podkladů pro dotaci na rekonstrukci budovy bývalé školy.

Hlasování :  8 – 0 – 0

Faktury byly schváleny

 

Dále předložil starosta návrh smlouvy od firmy Tareka s.r.o. na provádění technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti práce na stavbě rekonstrukce budovy bývalé školy - „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

Smlouva o výkonu technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti práce byla schválena.

 

 

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce

 

3.         Diskuse

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Diskuse

 

Starosta oznámil zastupitelům, že byla doručena a přijata žádost zájemců o byt v zrekonstruované škole
Na posouzení stavu staré lípy u hasičské nádrže byl přizván odborník, který konstatoval, že je strom uschlý a je třeba jej porazit.
POV – probíhá cenový průzkum na opravu oplocení hřbitova a střechy hasičské zbrojnice
KD – zastupitelé se jednohlasně dohodli ohledně užívání kulturního domu takto : v případě, že dojde k poškození hmotného majetku nebude prováděna oprava, ale bude nahrazen novým.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

       2.  Záměr o prodeji

 

Na 20.zasedání zastupitelstva obce byl vypsán záměr o prodeji obecního pozemku. Jako zájemce o koupi pozemku se přihlásil jeden uchazeč p. Licehamr Miloslav st.

Starosta obce dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování :  8 – 0 – 0

Prodej části obecního pozemku byl schválen za cenu 50,-Kč/m2. Kupující mimo jiné uhradí veškeré náklady s tím spojené.

 

       3.  Komise pro výběrové řízení

 

Starosta obce vznesl požadavek na určení komise pro vyhodnocení výběrové ho řízení na realizaci rekonstrukce školy. Navrženi byli : Jirota Z., Licehamr M., Mareda F., Licehamr H., Smrž R.

            Starosta dal o schválení komise hlasovat.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

            Komise pro vyhodnocení výběrového řízení byla schválena.

 

       5.  Schválení faktur

 

Starosta obce předložil zastupitelům faktury ke schválení.

Faktura od Graphic Pro s.r.o. za vypracování RDS na rekonstrukci budovy bývalé školy.

Faktura od Kalisto s.r.o. za zpracování podkladů pro dotaci na rekonstrukci budovy bývalé školy.

Hlasování :  8 – 0 – 0

Faktury byly schváleny

 

Dále předložil starosta návrh smlouvy od firmy Tareka s.r.o. na provádění technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti práce na stavbě rekonstrukce budovy bývalé školy - „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

Smlouva o výkonu technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti práce byla schválena.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:35.

 

Termín dalšího zasedání : 6.8.2020

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                             Smrž Radim