Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 22. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 1.září 2016 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

 

 

 

Program zasedání :

 

 

Rozpočtová změna č.5

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

Rozpočtová změna č.5

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.5

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.5 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.5 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

2. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

4. Diskuse

 

na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu - SPLNĚNO

Zodpovídá : starosta obce

 

 

3. Diskuse

 

bude proveden nátěr laviček a sochy.

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Rozpočtová změna č.5

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.5.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.5 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.5 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:40

 

Termín dalšího zasedání : 6.10.2016 ve 20:00

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháček Jiří Macháčková Alena