Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 23. zasedání ZO

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 13. srpna 2020 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

Program zasedání :

 

Schválení dodavatele stavby
Žádost o vyjádření
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Schválení dodavatele stavby

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“.

Hlasování :  5 – 0 – 0

Dodavatelem stavby „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“ byl zastupitelstvem schválen T&Nstav stavební a obchodní společnost s.r.o. Viz. příloha č.1 tohoto zápisu.

Žádost o vyjádření

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost o vyjádření k trase elektro přípojky pro parcelu v k.ú. Pohnání p.č.1/4 ze dne 23.7.2020.

Starosta obce dal hlasovat o schválení trasy a vydání souhlasného stanoviska.

Hlasování :  5 – 0 – 0

Souhlasné stanovisko k vyjádření bude vydáno.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce

 

3.         Diskuse

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Diskuse

 

Bylo doručeno povolení na kácení 2ks líp u hasičské nádrže v období vegetačního klidu.
POV – probíhá cenový průzkum na opravu oplocení hřbitova a střechy hasičské zbrojnice
Starosta obce informoval o výsledku odběru vzorku vody. Vzorek vyhověl.
Obec obdržela jednorázový příspěvek na obyvatele za období „COVID“, 1.200,-Kč. Celkem 97.500,-Kč.
Starosta obce předložil zastupitelům návrh firmy na bezplatnou likvidaci elektroodpadu. Firma bude oslovena, aby zaslala návrh smlouvy.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Schválení dodavatele stavby

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“.

Hlasování :  5 – 0 – 0

Dodavatelem stavby „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“ byl zastupitelstvem schválen T&Nstav stavební a obchodní společnost s.r.o. Viz. příloha č.1 tohoto zápisu.

 

 

Žádost o vyjádření

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost o vyjádření k trase elektro přípojky pro parcelu v k.ú. Pohnání p.č.1/4 ze dne 23.7.2020.

Starosta obce dal hlasovat o schválení trasy a vydání souhlasného stanoviska.

Hlasování :  5 – 0 – 0

Souhlasné stanovisko k vyjádření bude vydáno.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00.

 

Termín dalšího zasedání : 3.9.2020

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Makovec Tomáš                                                                              Mareda František