Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 23. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 6.října 2016 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Jiroušek Luboš

pan Mareda František

 

 

Program zasedání :

 

 

Smlouva o partnerství s o.p.s. Toulava

Smlouva se ZŠ Ratibořské Hory

Uvědomění o sloučení parcel

Správce hřbitova

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Smlouva o partnerství s o.p.s. Toulava

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení návrh smlouvy o partnerství s o.p.s. Toulava. Součástí smlouvy je i finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč.

Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat.

Hlasování 0 – 8 – 0

Uzavření smlouvy s o.p.s. Toulava bylo zamítnuto.

 

 

Smlouva se ZŠ Ratibořské Hory

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení návrh smlouvy o příspěvku na žáky ZŠ a MŠ Ratibořské Hory

Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Uzavření smlouvy bylo schváleno.

 

Uvědomění o sloučení parcel

 

Starosta obce seznámil zastupitele se sloučením parcel v rámci pozemkových úprav v k.ú. Horní Hrachovice dle záznamu z Katastrálního úřadu.

 

Správce hřbitova

 

Zastupitelé se dohodli, že správcováním hřbitova bude pověřen nový správce. Zastupitelstvo obce Pohnání bude společně hledat nového správce hřbitova.

 

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

Diskuse

 

Starosta obce přednesl požadavek na nové návrhy oprav nebo staveb v rámci POV. Zastupitelé se dohodli, že bude usilováno o získání dotace z POV na zateplení objektu prodejny

Starosta obce oznámil zastupitelům , že 19.10.2016 proběhne kontrola z POV na opravu střechy na budově Obecního úřadu

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Smlouva o partnerství s o.p.s. Toulava

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení návrh smlouvy o partnerství s o.p.s. Toulava. Součástí smlouvy je i finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč.

Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat.

Hlasování 0 – 8 – 0

Uzavření smlouvy s o.p.s. Toulava bylo zamítnuto.

 

 

Smlouva se ZŠ Ratibořské Hory

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení návrh smlouvy o příspěvku na žáky ZŠ a MŠ Ratibořské Hory

Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Uzavření smlouvy bylo schváleno.

 

6. Diskuse

 

- Starosta obce přednesl požadavek na nové návrhy oprav nebo staveb v rámci POV. Zastupitelé se dohodli, že bude usilováno o získání dotace z POV na zateplení objektu prodejny.

 

Zastupitelstvo obce ukládá .

 

Správce hřbitova

 

Zastupitelé se dohodli, že správcováním hřbitova bude pověřen nový správce. Zastupitelstvo obce Pohnání bude společně hledat nového správce hřbitova.

 

Zodpovídá : zastupitelstvo obce

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00

 

Termín dalšího zasedání : 3.11.2016 ve 19:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Jiroušek Luboš Mareda František