Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 24. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 3. září 2020 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Macháček Jiří

pan Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

Ověřovatelé :

 

pan Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

 

Program zasedání :

 

Žádost o příspěvek
Schválení dodavatele na opravu oplocení hřbitova
Schválení dodavatele na opravu střechy hasičské zbrojnice
Hřbitovní řád
Rozpočtová změna č.2
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

Žádost o příspěvek

 

Starosta obce opětovně předložil zastupitelům žádost farnosti v Pohnání o finanční příspěvek na restaurování obrazu na hlavním oltáři. Zastupitelé dohodli, že se obec Pohnání bude podílet částkou 5.000,-Kč.

Hlasování :  7 – 1 – 0

Obec Pohnání přispěje částkou 5.000,- Kč.

 

Schválení dodavatele na opravu oplocení hřbitova

 

Starosta obce předložil zastupitelům tři cenové nabídky na opravu oplocení hřbitova. Vybrána byla cenově nejvýhodnější nabídka Jiřího Kovandy.

Hlasování :  5 – 3 – 0

Dodavatelem na opravu hřbitova byl vybrán Jiří Kovanda.

 

Schválení dodavatele na opravu střechy hasičské zbrojnice

 

Starosta obce předložil zastupitelům tři cenové nabídky na opravu střechy hasičské zbrojnice. Vybrána byla cenově nejvýhodnější nabídka Luboše Jirouška.

Hlasování :  8 – 0 – 0

Dodavatelem na opravu střechy hasičské zbrojnice byl vybrán Luboš Jiroušek.

 

Hřbitovní řád

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že návrh hřbitovního řádu byl odeslán ke schválení na kancelář Jihočeského kraje.

 

Rozpočtová změna č.2

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.2.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.2 hlasovat.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.2 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce

 

3.         Diskuse

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.

 

Byl odeslán návrh hřbitovního řádu na kancelář Jihočeského kraje ke schválení.

 

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Diskuse

 

Byl odebrán vzorek vody. Vzorek vody byl vyhodnocen jako vyhovující.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Žádost o příspěvek

 

Starosta obce opětovně předložil zastupitelům žádost farnosti v Pohnání o finanční příspěvek na restaurování obrazu na hlavním oltáři. Zastupitelé dohodli, že se obec Pohnání bude podílet částkou 5.000,-Kč.

Hlasování :  7 – 1 – 0

Obec Pohnání přispěje částkou 5.000,- Kč.

 

Schválení dodavatele na opravu oplocení hřbitova

 

Starosta obce předložil zastupitelům tři cenové nabídky na opravu oplocení hřbitova. Vybrána byla cenově nejvýhodnější nabídka Jiřího Kovandy.

Hlasování :  5 – 3 – 0

Dodavatelem na opravu hřbitova byl vybrán Jiří Kovanda.

 

Schválení dodavatele na opravu střechy hasičské zbrojnice

 

Starosta obce předložil zastupitelům dvě cenové nabídky na opravu střechy hasičské zbrojnice. Vybrána byla cenově nejvýhodnější nabídka Luboše Jirouška.

Hlasování :  8 – 0 – 0

Dodavatelem na opravu střechy hasičské zbrojnice byl vybrán Luboš Jiroušek.

 

      5.   Rozpočtová změna č.2

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.2.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.2 hlasovat.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.2 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:30.

 

Termín dalšího zasedání : 1.10.2020

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháčková Alena                                                                         Makovec Lukáš