Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 24. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

konaného dne 3.listopadu 2016 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Miloslav

pan Makovec Tomáš

 

 

Program zasedání :

 

 

Správce hřbitova

Rozpočtová změna č.6

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

Správce hřbitova

 

Starosta obce navrhl jako správce hřbitova pana Vítka Martina po dohodě s ním a dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Správcem hřbitova byl odsouhlasen pan Vítek Martin.

 

 

Rozpočtová změna č.6

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.6.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.6 hlasovat.

Hlasování 7 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.6 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Správce hřbitova

 

Zastupitelé se dohodli, že správcováním hřbitova bude pověřen nový správce. Zastupitelstvo obce Pohnání bude společně hledat nového správce hřbitova.

 

Zodpovídá : zastupitelstvo obce

SPLNĚNO

 

 

Diskuse

 

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem odebraného vzorku vody. Vzorek vody vyhověl.

Starosta obce oznámil zastupitelům, že kontrola na opravu střechy na budově Obecního úřadu proběhla bez připomínek.

Ve vodárně u Makovců bylo namontováno repasované čerpadlo.

Bylo namontováno nové LED svícení do veřejného osvětlení u domu pana Boháče.

Na obecním traktoru byla provedena STK

Dne 30.12.2016 se bude konat v kulturním domě v Pohnání divadelní představení ochotnického spolku „VOŽIVOT“.

Dne 2.12.2016 se bude konat v kulturním domě kurz vaření.

Bude provedeno zazimování bazénu. Zajistí p.Makovec, p.Jirota a p.Boháč.

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Správce hřbitova

 

Starosta obce navrhl jako správce hřbitova pana Vítka Martina po dohodě s ním a dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Správcem hřbitova byl odsouhlasen pan Vítek Martin.

 

Rozpočtová změna č.6

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.6.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.6 hlasovat.

Hlasování 7 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.6 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:30

 

Termín dalšího zasedání : 1.12.2016 v 19:00

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Licehamr Miloslav Makovec Tomáš