Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 25. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 1. října 2020 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Smrž Radim

 

 

Program zasedání :

 

Schválení faktury fa Kalisto s.r.o.
Kácení lip
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

Schválení faktury fa Kalisto s.r.o.

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu za vyřízení zadávacího řízení na stavbu „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“ k odsouhlasení.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Faktura firmy Kalisto s.r.o. byla odsouhlasena.

 

Kácení lip

 

Starosta obce dal k projednání zastupitelům návrh na způsob kácení lip u hasičské zbrojnice. Dohodnuto bylo, že bude oslovena firma, která disponuje dostatečně vysokou plošinou pro zpracování orientační cenové nabídky. Způsob kácení s pomocí vysokozdvižné plošiny je z hlediska bezpečnosti a prevence před způsobením škody nutný.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce

 

3.         Diskuse

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.

 

Byl odeslán návrh hřbitovního řádu na kancelář Jihočeského kraje ke schválení.

 

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Diskuse

 

Starosta obce informoval zastupitele o průběhu stavby „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“
Ochrana vysázených stromků v obecním lese v „Hájku“ proti okusu zvěří bude provedena v podzimních měsících.

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Schválení faktury fa Kalisto s.r.o.

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu za vyřízení zadávacího řízení na stavbu „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“ k odsouhlasení.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Faktura firmy Kalisto s.r.o. byla odsouhlasena.  

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00.

 

Termín dalšího zasedání : 5.11.2020

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                             Smrž Radim