Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 25. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 1.prosince 2016 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Macháček Jiří

pan Makovec Tomáš

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Jiroušek Luboš

pan Macháček Jiří

 

 

Program zasedání :

 

Návrh rozpočtu na rok 2017

Smlouva se společností Rumpold

Žádost o pronájem

Žádost o dotaci v rámci POV

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2017

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2017. Zastupitelé návrh projednali. Starosta obce dal o přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2017 hlasovat.

Hlasování 5 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2017.

 

Smlouva se společností Rumpold

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení návrh dodatku č. 3 smlouvy o zabezpečení vývozu separovaného sběrného odpadu (PET lahve, papír, kovy, sklo atd.).

Starosta dal o schválení návrhu dodatku č.3 hlasovat.

Hlasování 5 – 0 – 0

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zabezpečení vývozu separovaného sběrného odpadu byl schválen.

 

 

Žádost o pronájem

 

Občanského sdružení MAS krajina srdce zaslalo na obec žádost o pronájem prostor k uložení svého majetku. Zastupitelé tuto žádost projednali a schválili možnost pronájmu prostor pro využití MAS krajina srdce. Starosta obce předá informaci o možném pronájmu prostor na MAS krajina srdce.

Hlasování 5 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo možný pronájem prostor.

 

 

Žádost o dotaci v rámci POV

 

Starosta obce předložil zastupitelům k odsouhlasení návrh rozpočtu k žádosti o dotaci v rámci POV na opravu obecní budovy – bývalé prodejny.

Hlasování 5 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo návrh rozpočtu pro předložení k žádosti o dotaci v rámci POV.

 

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

Diskuse

 

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí ústavu PREVENT 99 o příspěvek.

Hlasování 0 – 5 – 0

Příspěvek zamítnut.

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o příspěvek od Libertariánského institutu.

Hlasování 0 – 5 – 0

Příspěvek zamítnut.

Zastupitelé se dohodli, že sbírka zákonů nebude odebírána v tištěné listinné podobě, ale elektronicky.

Kurz vaření zrušen.

Turnaj ve stolním tenise se uskuteční dne 26.12.2016 od 14:00 v kulturním domě.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Návrh rozpočtu na rok 2017

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2017. Zastupitelé návrh projednali. Starosta obce dal o přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2017 hlasovat.

Hlasování 5 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2017.

 

 

Smlouva se společností Rumpold

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení návrh dodatku č. 3 smlouvy o zabezpečení vývozu separovaného sběrného odpadu (PET lahve, papír, kovy, sklo atd.).

Starosta dal o schválení návrhu dodatku č.3 hlasovat.

Hlasování 5 – 0 – 0

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zabezpečení vývozu separovaného sběrného odpadu byl schválen.

 

 

Žádost o pronájem

 

Občanského sdružení MAS krajina srdce zaslalo na obec žádost o pronájem prostor k uložení svého majetku. Zastupitelé tuto žádost projednali a schválili možnost pronájmu prostor pro využití MAS krajina srdce. Starosta obce předá informaci o možném pronájmu prostor na MAS krajina srdce.

Hlasování 5 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo možný pronájem prostor.

 

 

Žádost o dotaci v rámci POV

 

Starosta obce předložil zastupitelům k odsouhlasení návrh rozpočtu k žádosti o dotaci v rámci POV na opravu obecní budovy – bývalé prodejny.

Hlasování 5 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo návrh rozpočtu pro předložení k žádosti o dotaci v rámci POV.

 

 

6. Diskuse

 

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí ústavu PREVENT 99 o příspěvek.

Hlasování 0 – 5 – 0

Příspěvek zamítnut.

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o příspěvek od Libertariánského institutu.

Hlasování 0 – 5 – 0

Příspěvek zamítnut.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:15

 

Termín dalšího zasedání : 29.12.2016 v 19:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Jiroušek Luboš Macháček Jiří