Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 26. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 29.prosince 2016 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Mareda František

 

 

 

Program zasedání :

 

Rozpočtová změna č.7

Rozpočet na rok 2017

Inventarizační komise

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy

Živá kronika

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

Rozpočtová změna č.7

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.7.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.7 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.7 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

Rozpočet na rok 2017

 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet pro rok 2017 ke schválení. Zastupitelé byli s návrhem seznámeni při minulém zasedání. Starosta dal o přijetí rozpočtu pro rok 2017 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočet na rok 2017 byl schválen bez výhrad a je vyrovnaný.

 

 

3. Inventarizační komise

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise. Navrhnuti byli zastupitelé: Macháčková Alena - předseda, Mareda František a Licehamr Hynek - členové.

Starosta dal o složení inventarizační komise hlasovat.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Inventarizační komise byla schválena.

 

 

4. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy

 

Starosta obce předložil zastupitelům dopis obsahující dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy. Zastupitelé se s obsahem dohody seznámili a starosta dal hlasovat o jejím schválení.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy byla schválena.

 

 

5. Živá kronika

 

Na obec byly doručeny objednané výtisky knihy Živá kronika. Zastupitelé obce se v příštích zasedáních rozhodnou, kdy a jak budou tyto výtisky poskytnuty obyvatelům obce.

 

6. Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

 

7. Diskuse

 

Nebylo předneseno žádné téma do diskuse.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Rozpočtová změna č.7

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.7.

Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.7 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočtová změna č.7 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

Rozpočet na rok 2017

 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet pro rok 2017 ke schválení. Zastupitelé byli s návrhem seznámeni při minulém zasedání. Starosta dal o přijetí rozpočtu pro rok 2017 hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Rozpočet na rok 2017 byl schválen bez výhrad a je vyrovnaný.

 

 

3. Inventarizační komise

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise. Navrhnuti byli zastupitelé: Macháčková Alena - předseda, Mareda František a Licehamr Hynek - členové.

Starosta dal o složení inventarizační komise hlasovat.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Inventarizační komise byla schválena.

 

 

4. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy

 

Starosta obce předložil zastupitelům dopis obsahující dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy. Zastupitelé se s obsahem dohody seznámili a starosta dal hlasovat o jejím schválení.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy byla schválena.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:30

 

Termín dalšího zasedání : 2.2.2017 v 19:00

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

Ověřili : Licehamr Hynek Mareda František