Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 27. zasedání ZO

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 19. listopadu 2020 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Makovec Lukáš

 

 

Program zasedání :

 

Schválení dodatku ke smlouvě o dílo
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Schválení dodatku ke smlouvě o dílo

 

Starosta obce předložil zastupitelům dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Obec Pohnání - Stavební úpravy a změna v užívání části objektu č.p.2“ s firmou T&N stavební a obchodní s.r.o.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou T&N stavební a obchodní s.r.o.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce

 

3.         Diskuse

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.

 

Byl odeslán návrh hřbitovního řádu na kancelář Jihočeského kraje ke schválení.

 

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 26.zasedání zastupitelstva obce

 

Výpověď smlouvy pevné telefonní linky

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh na zrušení Veřejné telefonní stanice. Zastupitelé pověřili starostu o prověření nejnižší možné měsíční platby a následně bude rozhodnuto.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

Diskuse

 

Nebyly příspěvky

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Schválení dodatku ke smlouvě o dílo

 

Starosta obce předložil zastupitelům dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Obec Pohnání - Stavební úpravy a změna v užívání části objektu č.p.2“ s firmou T&N stavební a obchodní s.r.o.

Hlasování : 9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou T&N stavební a obchodní s.r.o.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:00.

 

Termín dalšího zasedání : 3.12.2020

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                             Makovec Lukáš