Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 27. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 2. února 2017 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

 

 

 

Program zasedání :

 

Vlajka pro Tibet

Žádost o finanční příspěvek

Vyúčtování za odběr spodních vod

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

Vlajka pro Tibet

 

Starosta obce informoval zastupitele obce o akci „Vlajka pro Tibet“. Obec by se akce zúčatnila vyvěšením Tibetské vlajky na obecní budovu.

Starosta dal o účasti na výše uvedené akci hlasovat.

Hlasování : 0 – 7 – 0

Připojení obce k akci „Vlajka pro Tibet“ bylo zamítnuto.

 

Žádost o finanční příspěvek

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost o finanční příspěvek pro provoz „baby boxů“ v ČR. Starosta dal o schválení příspěvku hlasovat.

Hlasování 1 – 6 – 0

Žádost o finanční příspěvek byla zamítnuta.

 

Vyúčtování za odběr spodních vod

 

Starosta obce seznámil zastupitele s množstvím odebrané spodní vody a s částkou, která bude uhrazena.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

 

7. Diskuse

 

starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem odebraného vzorku vody.

starosta obce seznámil zastupitele s termínem konání přezkumu hospodaření obce. Termín byl stanoven na 11.5.2017.

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Vlajka pro Tibet

 

Starosta obce informoval zastupitele obce o akci „Vlajka pro Tibet“. Obec by se akce zúčastnila vyvěšením Tibetské vlajky na obecní budovu.

Starosta dal o účasti na výše uvedené akci hlasovat.

Hlasování : 0 – 7 – 0

Připojení obce k akci „Vlajka pro Tibet“ bylo zamítnuto.

 

Žádost o finanční příspěvek

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost o finanční příspěvek pro provoz „baby boxů“ v ČR. Starosta dal o schválení příspěvku hlasovat.

Hlasování 1 – 6 – 0

Žádost o finanční příspěvek byla zamítnuta.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:30

 

Termín dalšího zasedání : 2.3.2017 v 19:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Macháčková Alena Makovec Tomáš