Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 28. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 3. prosince 2020 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Macháček Jiří

pan Macháčková Alena

 

 

Program zasedání :

 

Schválení dodatku č. 7 ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o.
Schválení faktur
Schválení poskytovatele úvěru
Návrh rozpočtu na rok 2021
Rozpočtová změna č.3
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

Schválení dodatku č. 7 ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o.

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh dodatku ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů od firmy Rumpold s.r.o. Starosta dal o schválení dodatku hlasovat.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje dodatek č.7 ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů s firmou Rumpold s.r.o.

 

Schválení faktur

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu pana Jiřího Kovandy za provedení nátěru a opravy omítky oplocení hřbitova k odsouhlasení.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Faktura pana Jiřího Kovandy byla odsouhlasena.

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu pana Luboše Jirouška za provedení výměny střešní krytiny na budově hasičské zbrojnice k odsouhlasení.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Faktura pana Luboše Jirouška byla odsouhlasena.

 

Schválení poskytovatele úvěru

 

Na žádost zastupitelstva obce byly osloveny bankovní ústavy pro předložení nabídek na poskytnutí úvěru za účelem zaplacení spoluúčasti obce na stavbě „OBEC POHNÁNÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č.P. 2“. Zastupiteli byl jako poskytovatel úvěru vybrána Komerční banka, a.s.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a.s., jejímž předmětem je přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 2.000.000 Kč za účelem zaplacení spoluúčasti obce na stavbě „OBEC POHNÁNÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č.P. 2“.

 

Návrh rozpočtu na rok 2021

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2021. Zastupitelé návrh       projednali. Starosta obce dal o přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2021 hlasovat.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2021.

 

Rozpočtová změna č.3

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.3.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.3 hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.3 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce

 

3.         Diskuse

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.

 

Byl odeslán návrh hřbitovního řádu na kancelář Jihočeského kraje ke schválení.

 

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 26.zasedání zastupitelstva obce

 

Výpověď smlouvy pevné telefonní linky

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh na zrušení Veřejné telefonní stanice. Zastupitelé pověřili starostu o prověření nejnižší možné měsíční platby a následně bude rozhodnuto.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

Diskuse

 

Bez příspěvků

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Schválení dodatku č. 7 ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o.

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh dodatku ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů od firmy Rumpold s.r.o. Starosta dal o schválení dodatku hlasovat.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje dodatek č.7 ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů s firmou Rumpold s.r.o.

 

Schválení faktur

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu pana Jiřího Kovandy za provedení nátěru a opravy omítky oplocení hřbitova k odsouhlasení.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Faktura pana Jiřího Kovandy byla odsouhlasena.

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu pana Luboše Jirouška za provedení výměny střešní krytiny na budově hasičské zbrojnice k odsouhlasení.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Faktura pana Luboše Jirouška byla odsouhlasena.

 

Schválení poskytovatele úvěru

 

Na žádost zastupitelstva obce byly osloveny bankovní ústavy pro předložení nabídek na poskytnutí úvěru za účelem zaplacení spoluúčasti obce na stavbě „OBEC POHNÁNÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č.P. 2“. Zastupiteli byl jako poskytovatel úvěru vybrána Komerční banka, a.s.

Hlasování :  9 – 0 – 0

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a.s., jejímž předmětem je přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 2.000.000 Kč za účelem zaplacení spoluúčasti obce na stavbě „OBEC POHNÁNÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č.P. 2“.

 

Návrh rozpočtu na rok 2021

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu pro rok 2021. Zastupitelé návrh       projednali. Starosta obce dal o přijetí návrhu rozpočtu pro rok 2021 hlasovat.

            Hlasování : 9 – 0 – 0

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2021.

 

Rozpočtová změna č.3

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.3.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.3 hlasovat.

            Hlasování :  9 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.3 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00.

 

Termín dalšího zasedání : 29.12.2020

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháček Jiří                                                                                  Macháčková Alena