Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 29. zasedání ZO

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 29. prosince 2020 v zasedací místnosti obce od 18:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

Program zasedání :

 

Schválení rozpočtu na rok 2021
Inventarizační komise

Schválení DPP
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Schválení rozpočtu na rok 2021

 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet pro rok 2021 ke schválení. Zastupitelé byli s návrhem rozpočtu seznámeni při minulém zasedání. Starosta dal o přijetí rozpočtu pro rok 2021 hlasovat.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

            Rozpočet na rok 2021 byl schválen jako schodkový a schodek bude hrazen úvěrem.

 

Inventarizační komise

 

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise. Navrhnuti byli zastupitelé: Macháčková Alena - předseda, Licehamr Hynek a Mareda František - členové.

            Starosta dal o složení inventarizační komise hlasovat.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

            Inventarizační komise byla schválena.

 

Schválení DPP

Starosta předložil návrh na uzavření DPP se zatupiteli, Tomáš Makovec- správce vodovodu, odměna 1500,-Kč měsíčně, František Mareda - správce KD, odměna 200,-Kč měsíčně

Jiří Macháček - správce hřbitova a údržba zeleně, odměna 1200,-Kč měsíčně, Alena Macháčková- vedení účetnictví, odměna 7700,-Kč měsíčně.

Hlasování : 8-0-0

Dohody byly schváleny.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce

 

3.         Diskuse

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.

 

Byl odeslán návrh hřbitovního řádu na kancelář Jihočeského kraje ke schválení.

 

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

 

Zápis z 26.zasedání zastupitelstva obce

 

Výpověď smlouvy pevné telefonní linky

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh na zrušení Veřejné telefonní stanice. Zastupitelé pověřili starostu o prověření nejnižší možné měsíční platby a následně bude rozhodnuto.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

Diskuse

 

Starosta oznámil zastupitelům, že byla doručena a přijata žádost zájemce o byt v zrekonstruované škole
z důvodu uvolnění ochranného pásma el. zařízení, dojde poražení vzrostlého smrku v předzahrádce kulturního domu
3.1.2021 bude uspořádaná prohlídka stavby v budově bývalé školy. 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 

Schválení rozpočtu na rok 2021

 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet pro rok 2021 ke schválení. Zastupitelé byli s návrhem rozpočtu seznámeni při minulém zasedání. Starosta dal o přijetí rozpočtu pro rok 2021 hlasovat.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

            Rozpočet na rok 2021 byl schválen jako schodkový a schodek bude hrazen úvěrem.

 

Inventarizační komise

 

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise. Navrhnuti byli zastupitelé: Macháčková Alena - předseda, Licehamr Hynek a Mareda František - členové.

            Starosta dal o složení inventarizační komise hlasovat.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

            Inventarizační komise byla schválena.

 

Schválení DPP

Starosta předložil návrh na uzavření DPP se zatupiteli, Tomáš Makovec- správce vodovodu, odměna 1500,-Kč měsíčně, František Mareda - správce KD, odměna 200,-Kč měsíčně

Jiří Macháček - správce hřbitova a údržba zeleně, odměna 1200,-Kč měsíčně, Alena Macháčková- vedení účetnictví, odměna 7700,-Kč měsíčně.

Hlasování : 8-0-0

Dohody byly schváleny

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 19:30.

 

Termín dalšího zasedání : 4.2.2021

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Makovec Tomáš                                                                              Mareda František