Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 29. zasedání ZO

 

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                   www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 6.dubna 2017 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Mareda František

 

 

Program zasedání :

 

Ukončení smlouvy o pronájmu 
Schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Faktura za opravu elektroinstalace ve vodárně
Ukončení nájemní smlouvy na byt
Rozpočtová změna č. 1
Dětský den
Sraz rodáků
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

Ukončení smlouvy o pronájmu

 

Firma Wifcom a.s. vypověděla obci Pohnání nájemní smlouvu o pronájmu místa pro umístění vysílače pro přenos dat. Výpověď bude uskutečněna v souladu se smlouvou.

Schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zastupitelé se se směrnicí seznámili a starosta dal o jejím schválení hlasovat.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu byla schválena a bude přílohou č.1 tohoto zápisu.

 

Faktura za opravu elektroinstalace ve vodárně

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu za opravu elektroinstalace ve vodárně.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Faktura za opravu elektroinstalace byla schválena.

 

Ukončení nájemní smlouvy na byt

 

Nájemnice bytu v budově obecního úřadu paní Marie Hajná ukončila nájemní smlouvu na pronájem bytu.

 

Rozpočtová změna č. 1

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.1.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.1 hlasovat.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Dětský den

 

Dne 10.6.2017 bude uspořádán dětský den.

 

Sraz rodáků

 

Dne 20.5.2017 se uskuteční sraz rodáků. Zastupitelé obce se budou podílet na přípravách a organizaci srazu. Program dne : zahájení, Mše, prohlídka obce, posezení s hudbou v kulturním domě.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

Diskuse

 

-starosta obce seznámil zastupitele s vyúčtováním za odběr elektrické energie.

-dne 15.4.2017 se uskuteční brigáda v obci.

-ve dnech 3. - 12.5.2017 bude v obci prováděna oprava komunikace v úseku náves až konec obce ve směru na Blaničku.

-starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o příspěvek pro Linka bezpečí, z.s.

Hlasování : 0 – 7 - 1

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

      2.   Schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zastupitelé se se směrnicí seznámili a starosta dal o jejím schválení hlasovat.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu byla schválena a bude přílohou č.1 tohoto zápisu.

 

3.   Faktura za opravu elektroinstalace ve vodárně

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu za opravu elektroinstalace ve vodárně.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Faktura za opravu elektroinstalace byla schválena.

 

5.   Rozpočtová změna č. 1

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.1.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.1 hlasovat.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Rozpočtová změna č.1 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

9.   Diskuse

 

-starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o příspěvek pro Linka bezpečí, z.s.

Hlasování : 0 – 7 - 1

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:00

 

Termín dalšího zasedání : 6.4.2017 ve 20:00

 

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                             Mareda František