Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 3. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 5.února 2015 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

 

 

Program zasedání :

 

Vlajka pro Tibet

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

1. Vlajka pro Tibet

Starosta obce informoval zastupitele obce o akci „Vlajka pro Tibet“. Obec by se akce zúčatnila vyvěšením Tibetské vlajky na obecní budovu.

Starosta dal o účasti na výše uvedené akci hlasovat.

Hlasování : 0 – 7 – 0

Připojení obce k akci „Vlajka pro Tibet“ bylo zamítnuto.

2. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení ze 46. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4. Žádost o opravu vodovodní přípojky

 

Starosta předložil zastupitelům dopis od pana Tuzara, který vlastní nemovitost k rekreaci v obci Pohnánec č.p. 27. V dopise žádá p.Tuzar o opravu vodovodní přípojky z důvodu malého průtoku a domnívá se, že závada je na potrubí , které je majetkem obce Pohnání. Zastupitelé se dohodli , že starosta obce Pohnání a správce vodovodu zjistí prohlídkou na místě skutečný stav.

Zodpovídá : starosta obce, správce vodovodu

TRVÁ Starosta obce spolu s

 

6. Diskuse

 

starosta obce seznámil zatupitele s výší spotřeby vody z obecních studní.

starosta obce oznámil zatupitelům, že byla vyvěšena mapa Jihočeského kraje v autobusové čekárně.

starosta obce oznámil zatupitelům, že bude zaplacen poplatek mikroregionu venkov ve výši 15Kč/osobu

starosta obce oznámil zatupitelům, že byla podaná a přijatá žádost o dotaci na opravu střechy budovy obecního úřadu.

starosta obce oznámil zatupitelům, že bylo doručeno potvrzení o dotaci na opravu autobusové garáže

starosta obce oznámil zatupitelům, že budou probíhat jednání o dotace na zateplení obecní budovy bývalé prodejny

v měsících únor a březen se uskuteční dvě brigády na porážení tůjí na hřbitově.

starosta obce oznámil zatupitelům, že byla doručena žádost o příspěvek pro organizaci „Centrum ochrany fauny ČR Hrachov u Sedlčan“

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1. Vlajka pro Tibet

Starosta obce informoval zastupitele obce o akci „Vlajka pro Tibet“. Obec by se akce zúčatnila vyvěšením Tibetské vlajky na obecní budovu.

Starosta dal o účasti na výše uvedené akci hlasovat.

Hlasování : 0 – 7 – 0

Připojení obce k akci „Vlajka pro Tibet“ bylo zamítnuto.

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:00

 

 

Termín dalšího zasedání : 5.3.2015 v 19:00.

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk