Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 3. zasedání ZO

 

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                   www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 27. prosince 2018 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Makovec Lukáš

pan Mareda František

 

 

Program zasedání :

 

Dodatek ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o.
Rozpočet na rok 2019
Rozpočtová změna č. 4
Inventarizační komise
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

Dodatek ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o.

 

Starosta obce opětovně předložil zastupitelům návrh dodatku ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů od firmy Rumpold s.r.o. Starosta dal o schválení dodatku hlasovat.

Hlasování :  8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje dodatek ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů s firmou Rumpold s.r.o.

Rozpočet na rok 2019

 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet pro rok 2019 ke schválení. Zastupitelé byli s         návrhem seznámeni při minulém zasedání. Starosta dal o přijetí rozpočtu pro rok 2019       hlasovat.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Rozpočet na rok 2019 byl schválen bez výhrad a je vyrovnaný.

 

Rozpočtová změna č. 4

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.4.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.4 hlasovat.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Rozpočtová změna č.4 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Inventarizační komise

 

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise. Navrhnuti byli zastupitelé:   Macháčková Alena - předseda, Licehamr Hynek a Mareda František - členové.

            Starosta dal o složení inventarizační komise hlasovat.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

            Inventarizační komise byla schválena.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení ze zasedání ze dne 6.9.2018:

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

       5.  Lesní hospodářství

 

Prohlídkou obecního lesa bylo zjištěno, že je nutno provést kácení v nezbytně nutné míře. V zimních měsících se uskuteční brigáda na těžbu dřeva.

 

                                                                                              Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

Diskuse

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že obec obdrží 10ks kompostérů.
Starosta obce oznámil zastupitelům, že budou zakoupena pouliční svítidla v počtu 5ks.
Zastupitelé obce navrhli, jako správce kulturního domu pana Františka Maredu. Starosta obce dal hlasovat o přijetí návrhu.                              

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje za správce kulturního domu pana Františka Maredu.

Byla provedena revize komínů na budově obce. Výsledek viz. revizní zpráva.
Zastupitelstvo obce obdrželo dopis od paní Aleny Macháčkové, jako podnět k prošetření, jakým způsobem je provozován kulturním dům. Paní Macháčková bude písemně vyrozuměna starostou obce.

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

           

 Dodatek ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o.

 

Starosta obce opětovně předložil zastupitelům návrh dodatku ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů od firmy Rumpold s.r.o. Starosta dal o schválení dodatku hlasovat.

Hlasování :  8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje dodatek ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadů s firmou Rumpold s.r.o.

 

Rozpočet na rok 2019

 

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet pro rok 2019 ke schválení. Zastupitelé byli s         návrhem seznámeni při minulém zasedání. Starosta dal o přijetí rozpočtu pro rok 2019       hlasovat.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Rozpočet na rok 2019 byl schválen bez výhrad a je vyrovnaný.

 

Rozpočtová změna č. 4

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.4.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.4 hlasovat.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Rozpočtová změna č.4 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

Inventarizační komise

 

Starosta obce podal návrh na složení inventarizační komise. Navrhnuti byli zastupitelé:   Macháčková Alena - předseda, Licehamr Hynek a Mareda František - členové.

            Starosta dal o složení inventarizační komise hlasovat.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

            Inventarizační komise byla schválena.

 

      6.   Diskuse

 

-           Zastupitelé obce navrhli, jako správce kulturního domu pana Františka Maredu. Starosta obce dal hlasovat o přijetí návrhu.                              

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje za správce kulturního domu pana Františka Maredu.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:30

 

Termín dalšího zasedání : 8.1.2019

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

Ověřili : Makovec Lukáš                                                                               Mareda František