Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 3. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 7, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : obec@pohnani.cz                                  

 

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 1.12. 2022 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

 

pan  Jirota Zbyněk

pan  Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

paní Makovcová Pavlína

pan  Makovec Lukáš 

pan  Makovec Tomáš

pan Říha Pavel

pan Smrž Radim

 

Ověřovatelé :

 

pan Říha Pavel

pan Makovec Lukáš

 

 

 

Program zasedání :

  1. Rozpočtová změna č. 4
  2. Uzavření veřejnoprávní smlouvy
  3. Návrh rozpočtu na rok 2023
  4. Schválení faktury za Úpravu veřejného prostoru před Obecním úřadem
  5. Úkoly z minulých zasedání
  6. Dodatek č. 9 ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o.
  7. Diskuse

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

 

 

     1.    Rozpočtová změna č. 4

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce rozpočtovou změnu č. 4 ke schválení

Starosta dal hlasovat o jejím schválení.        

Hlasování : 8 – 0 - 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje rozpočtovou změnu č. 4, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 

 

2.   Uzavření veřejnoprávní smlouvy

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce ke schválení veřejnoprávní smlouvu s městem Tábor

Starosta dal hlasovat o schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Tábor

Hlasováni : 8-0-0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků s městem Tábor. Obec Pohnání nadále není schopna svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit

 

3.  Návrh rozpočtu na rok 2023

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce návrh rozpočtu na rok 2023

 

 

4.  Schválení faktury za Úpravu veřejného prostoru před Obecním úřadem

         

           Starosta obce předložil zastupitelům obce fakturu firmy Kavas a.s. ke schválení   .                                                                                             

           Hlasování:8-0-0

           Zastupitelstvo obce Pohnání fakturu firmy Kavas a.s. schvaluje

 

 

5.  Úkoly z minulých zasedání

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

 

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

 

5.         Diskuse

 

  • Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

Zápis z 45.zasedání zastupitelstva obce

 

            1.         TN Stav – insolvence

 

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                              TRVÁ

 

 

     

 

       6. Dodatek č.9 ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o.

 

           Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení dodatek č.9 ke smlouvě s firmou Rumpold

           s.r.o.

           Starosta dal hlasovat o schválení dodatku č. 9

 

            Hlasování 8-0-0

 

            Dodatek č. 9 ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o. byl schválen

 

 

       7. Diskuse

 

           -   Bude zakoupen nový zahradní traktůrek od firmy Merxbauer s.r.o.

           -   Od ledna 2023 bude novým správcem KD Pohnání Říha Pavel

           -   26.12. 2022 od 14.00. proběhne v KD Pohnání turnaj ve stolním tenise

 

 

 

           Usnesení :

 

           Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

       1. Rozpočtová změna č. 4

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce rozpočtovou změnu č. 4 ke schválení

Starosta dal hlasovat o jejím schválení.        

Hlasování : 8 – 0 - 0

      Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje rozpočtovou změnu č. 4

 

   

2.  Uzavření veřejnoprávní smlouvy

 

Starosta obce předložil zastupitelům obce ke schválení veřejnoprávní smlouvu s městem Tábor

Starosta dal hlasovat o schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Tábor

Hlasováni : 8-0-0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků s městem Tábor. Obec Pohnání nadále není schopna svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit

 

 

 3. Schválení faktury za Úpravu veřejného prostoru před Obecním úřadem

         

           Starosta obce předložil zastupitelům obce fakturu firmy Kavas a.s. ke schválení   .                                                                                             

           Hlasování:8-0-0

           Zastupitelstvo obce Pohnání fakturu firmy Kavas a.s. schvaluje

 

 

 

 

        4. Dodatek č.9 ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o.

 

           Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení dodatek č.9 ke smlouvě s firmou Rumpold

           s.r.o.

           Starosta dal hlasovat o schválení dodatku č. 9

 

            Hlasování 8-0-0

 

            Dodatek č. 9 ke smlouvě s firmou Rumpold s.r.o. byl schválen

 

 

        

 

 

          Starosta obce ukončil zasedání v 21.00.

 

          Termín dalšího zasedání: 27.12.2022

 

 Zapsal : Smrž Radim                                      Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Říha Pavel                                                               Makovec Lukáš