Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 30. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 4. února 2021 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Macháček Jiří

pan Makovec Lukáš

 

 

Program zasedání :

 

Vyjádření k žádosti
Zrušení veřejné telefonní stanice
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Vyjádření k žádosti

 

Starosta obce předložil zastupitelům vyjádření k žádosti o hasičský automobil, ve kterém stojí, že žádost byla přesunuta do dalšího roku.

 

Zrušení veřejné telefonní stanice

 

Starosta obce předložil zastupitelům cenové tarify společnosti O2 na provoz veřejné telefonní stanice.

1.tarif za měsíční poplatek 465,-Kč a 2. tarif za 695,-Kč.

Na základě předložených cenových tarifů se zastupitelé shodli na zrušení veřejné telefonní stanice.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

            Veřejná telefonní stanice bude zrušena.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva obce

 

3.         Diskuse

 

Starosta obce oznámil zastupitelům, že dle nové platné legislativy je nutno vypracovat nový řád pohřebiště a upravit nově vznikající smlouvy o nájmu z hrobů.

 

Byl odeslán návrh hřbitovního řádu na kancelář Jihočeského kraje ke schválení.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

 

Zápis z 26.zasedání zastupitelstva obce

 

Výpověď smlouvy pevné telefonní linky

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh na zrušení Veřejné telefonní stanice. Zastupitelé pověřili starostu o prověření nejnižší možné měsíční platby a následně bude rozhodnuto.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          SPLNĚNO

 

Diskuse

 

Zastupitelé vyzvali starostu k přípravě návrhů nájemních smluv na nové byty v budově bývalé školy a na návrh domovního řádu.
Starosta oznámil zastupitelům, že do dnes eviduje na obci tři žádosti na byty.
Na základě opakovaných se stížností občanů Pohnání na provádění svozu domovního odpadu, starosta obce oznámil, že v rámci mikroregionu bude odeslána stížnost na firmu Rumpold s.r.o. upozorňující na nevyhovující způsob, jak je svoz domovního odpadu prováděn.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 

       2.  Zrušení veřejné telefonní stanice

 

Starosta obce předložil zastupitelům cenové tarify společnosti O2 na provoz veřejné telefonní stanice.

1.tarif za měsíční poplatek 465,-Kč a 2. tarif za 695,-Kč.

Na základě předložených cenových tarifů se zastupitelé shodli na zrušení veřejné telefonní stanice.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

            Veřejná telefonní stanice bude zrušena.                                                                          

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

 

Diskuse

 

Zastupitelé vyzvali starostu k přípravě návrhů nájemních smluv na nové byty v budově bývalé školy a na návrh domovního řádu.

 

Odpovídá : starosta obce

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00.

 

Termín dalšího zasedání : 4.3.2021

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháček Jiří                                                                                  Makovec Lukáš